Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/981
Title: Formation of "clip culture" and its impact on development and self-identification of personality in informational society
Other Titles: Формування «кліпової культури» та її вплив на розвиток і самоідентифікацію особистості в інформаційному суспільстві
Формирование «клиповой культуры» и ее влияние на развитие и самоидентификацию личности в информационном обществе
Authors: Нікітенко, Віталіна Олександрівна
Никитенко, Виталина Александровна
Nikitenko, Vìtalina
Keywords: clip culture
virtual person
information society
identity
self-identification
game
meaning
кліпова культура
віртуальна людина
інформаційне суспільство
ідентичність
самоідентифікація
гра
смисл
клиповая культура
виртуальный человек
информационное общество
идентичность
самоидентификация
игра
смысл
Issue Date: 2018
Publisher: ЗДІА
Citation: Нікітенко, В.О. Formation of "clip culture" and its impact on development and self-identification of personality in informational society / В. О. Нікітенко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / ред. В. Г. Воронкова. - Запоріжжя, 2018. - Вип. 73 (2018). - C. 105 - 113
Abstract: EN : The urgency of the research is that the conditions for the formation of a "clip culture" of a virtual person in the virtual world are analyzed. The term "clip culture" was put into circulation by O.Toffler and compared with the virtual culture of the information society. Setting objectives. The problem of analysis is due to the fact that the person today is formed in an artificially created virtual world, which distorts the personality and forms its torn and inadequate image. This type of society as a virtual-online needs its interpretation and analysis of a new conceptual-categorical apparatus. Analysis of recent research and publications. A. Toffler, as one of the major theoreticians of the information society, has clearly defined the attributes of a new born culture - its figurative, de-massified, virtual character. Z. Baumann noted this situation, who wrote about the society of individuals, vulnerable fragmentation, "an individualized postmodern society". Problems of clip culture "of the virtual person of the postmodern era were also considered by D.Bayr, D.Bell, Dzh.Gelbright, M.Castells, J.Masud, V.Frexis and others. The selection of unexplored parts of the general problem is the conceptualization of the concept of "clip culture" and its discovery in the postmodern society. At the core of the study is the conceptualization of the basic schemes of "clip culture", which is synonymous with virtual, and revealing its influence on the development and selfidentification of the individual. The task statement is the use of synergistic methodology, which makes it possible to analyze the "clip culture" of the postmodern era and its impact on the personality. Presenting of the main material. To analyze the phenomenon of "clip art culture" as a social and cultural phenomenon; the influence of clip culture on personality in postmodern society is revealed; the attributes of clip art are defined - its figurative, demassified, virtual character. Conclusions - the concept of clip culture and its influence on the development and self-identification of the individual in the information society are formed.
UA : Актуальність дослідження в тому, що проаналізовано умови формування «кліпової культури» віртуальної людини у віртуальному світі. Термін « кліпова культура» введений в обіг О.Тоффлером і порівнюється з віртуальною культурою інформаційного суспільства. Постановка завдання.Проблема аналізу викликана тим, що особистість сьогодні формується у штучно створеному віртуальному світі, що спотворює особистість і формує її розірваний і нецілісний образ. Даний тип суспільства як віртуально-онлайнового потребує його тлумачення та аналізу нового понятійно-категорійного апарату. Аналіз останніх досліджень і публікацій. О. Тоффлер як один з найбільших теоретиків інформаційного суспільства достатньо чітко визначив атрибути нової народжуваної культури – її образний, демасифікований, віртуальний характер. Про цю ситуацію відмічав З. Бауман, який писав про суспільство індивідуумів, уразливих фрагментацією, «індивідуалізованого суспільства постмодерну». Проблемикліпової культури» віртуальної людини епохи постмодерну розглядали також Дж.Байрем, Д.Белл, Дж.Гелбрейт, М.Кастельс, Й.Масуда, В.Фрексіс та інші. Виділення недосліджених частин загальної проблеми – концептуалізація поняття «кліпова культура» та її виявлення в суспільстві постмодерну. В основі дослідження – концептуалізація базових схем «кліпової культури», яка є синонімом віртуальної, та виявлення її впливу на розвиток та самоідентифікацію особистості. Постановка завдання – використання синергетичної методології, що дає можливість проаналізувати «кліпову культуру» епохи постмодерну та її вплив на особистість. Виклад основного матеріалу. Проаналізувати феномен «кліпової культури» як соціального та культурного феномена; виявлено вплив кліпової культури на особистість у постмодерному суспільстві; визначено атрибути кліпової культури – її образний, демасифікований, віртуальний характер. Висновки – сформовано концепцію кліпової культури та її вплив на розвиток і самоідентифікацію особистості в інформаційному суспільстві.
RU : Актуальность исследования в том, что проанализированы условия формирования «клиповой культуры» виртуального человека в вирутальном мире. Термин «клиповая культура» введен в обиход О.Тоффлером и сравнивается с виртуальной культурой информационного общества. Постановка задания. Проблема анализа вызвана тем, что личность сегодня формируется в искусственно созданном виртуальном мире, который вульгаризирует личность и формирует ее разорванный и нецелостный образ. Данный тип общества как виртуально-онлайновый требует его толкования и анализа нового понятийно-категориального аппарата. Анализ последних исследований и публикаций. О.Тоффлер как один из выдающихся теоретиков инфорационного общества достаточно четко определил атрибуты новой рождающейся культуры – ее образный, демассификованный, виртуальный характер. Об этой ситуации говорил З. Бауман, который писал об обществе индивидуумов, пораженных фрагментацией «индивидуализированного общества постмодерна». Проблемы «клиповой культуры» виртуального человека эпохи постмодерна рассматривались также Дж. Байрем, Д. Беллом, Дж. Гелбрейтом, М. Кастельсом, Й. Масудой, Ф. Фрексисом и др. Выделение неисследованных частей общей проблемы – концептуализация понятия «клиповая культура» и ее выявление в обществе постмодерна. В основе исследования – концептуализация базовых схем «клиповой культуры», которая есть синонимом виртуальной, и выявление ее влияния на развитие и самоидентификацию личности. Постановка задания – использование синергетической методологии, которая дает возможность проанализировать «клиповую культуру» эпохи постмодерна и ее влияние на личность. Изложение основного материала. Проанализирован феномен «клиповой культуры» как социального и культурного феномена; выявлено влияние клиповой культуры на личность в постмодерном обществе; определены атрибуты клиповой культуры – ее образный, демассифицированный, виртуальный характер. Выводы – сформирована концепция клиповой культуры и ее влияние на развитие и самоидентификацию личности в информационном обществе.
Description: ORCID: 0000-0001-9588-7836
URI: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/981
Appears in Collections:ГУМАНІТАРНИЙ ВІСНИК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gvzdia_73_105.pdf2.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.