Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/977
Title: Concept of simulacra of virtual-online culture of informational society: conceptual survey of postemodernists
Other Titles: Концепція симулякрів віртуально-онлайнової культури інформаційного суспільства: концептуальні виміри постмодерністів
Концепция симулякров виртуально-онлайновой культуры информационного общества: концептуальные измерения постмодернистов
Authors: Кириченко, Микола Оексійович
Кириченко, Николай Алексеевич
Kyrychenko, Mykola
Keywords: simulacrum
virtual-online culture
information society
postmodern
game component of the virtual world
game "I"
симулякр
віртуально-онлайнова культура
інформаційне суспільство
постмодерн
ігрова складова віртуального світу
ігрове «Я»
виртуально-онлайновая культура
информационное общество
постмодерн
игровая составляющая виртуального мира,
игровое «Я»
Issue Date: 2018
Publisher: ЗДІА
Citation: Кириченко, М. О. Concept of simulacra of virtual-online culture of informational society: conceptual survey of postemodernists / М. О. Кириченко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / ред. В. Г. Воронкова. - Запоріжжя, 2018. - Вип. 73 (2018). - C. 62 - 71
Abstract: EN : The urgency of the research is that the simulacra of the virtual-online culture of the information society and the conditions for its formation are analyzed. The term "simulacrum" by J. Baudrillard is related to the virtual-online culture of the information society, because a person uses substitutes, copies of things, and not their originals. Setting objectives. This problem is caused by the fact that today the personality is formed in an artificially created virtual world that distorts the personality and forms its torn and inappropriate image. This type of society as a virtual-online one needs its interpretation and analysis of a new conceptual-categorical apparatus. Analysis of recent research and publications. These are works by J. Baudrillard "Simulacra and simulations" (1981), as well as R. Simmel, R. Bart, R. Deborah, G. Bataille, G. Lacan, M. McLuhan, M. Foucault, G. Deleuzae, J. Derrida.The questions of the philosophy of postmodernism and the theory of simulacra of J. Baudrillard are considered in the works of such researchers: A. Gritsanov, N. Katsuk, A. Dyakov, N. Zinchenko, N. Mankovskaya, O. Pechenkina, O. Scalatska, V. Ferroni and others. The question of the simulacrum is considered by J. Baudrillard in a number of works: "Symbolic Exchange and Death", "Seduction", "Simulacra and Simulation", "Transparency of Evil" and others.The selection of unexplored parts of the general problem is the conceptualization of the concept of "simulacrum" and its discovery in the virtual-online information society. The basis of the research is the conceptualization of the basic patterns of simulacra and the virtual-online culture of the information society, which is a scientific novelty. Setting the objective - the usage of approaches, in particular, structural-synergistic and practical synergetic methodology that makes it possible to analyze the simulacra of postmodern as complex constuctions. Presenting main material. The analysis of formation and development of online-virtual culture of personality which uses simulacra; the definition of "simulacrum" is presented; an analysis was made of the fact that the game constituent has become a dominant component of the modern virtual world, and the game itself became a marker of the postmodern society with the performing "I"-game in the middle; the definition of "online virtual culture" is given in the context of which "I" is implemented; the network society is shown as a new type of culture (subculture) of virtual reality. Conclusions - the simulacra of the virtual-online culture of the information society in the conceptual survey of postmodernists has been formed.
UA : Актуальність дослідження в тому, що проаналізованосимулякри віртуально- онлайнової культури інформаційного суспільства та умови його формування. Термін Ж.Бодрійяра «симулякр» пов'язаний з віртуально-онлайновою культурою інформаційного суспільства, тому що людина користується замінниками, копіями речей, а не їх речами. Постановка завдання. Ця проблема викликана тим, що особистість сьогодні формується у штучно створеному віртуальному світі, що спотворює особистість і формує її розірваний і нецілісний образ. Даний тип суспільства як віртуально-онлайнового потребує його тлумачення та аналізу нового понятійно-категорійного апарату. Аналіз останніх досліджень і публікацій.Це роботи Ж. Бодрійяра «Симулякри і симуляції» (1981), а також Р. Зіммеля, Р. Барта, Р. Дебора, Ж. Батая, Ж. Лакана, М. Маклюена, М. Фуко, Ж. Дельоза, Ж. Дерріда. Питання філософії постмодернізму та теорії симулякрів Ж. Бодріяра розглядаються у роботах таких дослідників: А. Грицанова, Н. Кацук, А. Дьякова, Н. Зінченко, Н.Маньковської, О. Печенкіної, О.Скалацької, В. Ферроні та інших. Питання симулякра розглядається Ж. Бодрійяром у низці робіт: «Символічний обмін і смерть», «Спокуса», «Симулякри і симуляція», «Прозорість зла» та інших. Виділення недосліджених частин загальної проблеми – концептуалізація поняття «симулякр» та його виявлення у віртуально-онлайновому інформаційному суспільстві. В основі дослідження – концептуалізація базових схем симулякрів та віртуально-онлайнової культури інформаційного суспільства, що представляє собою наукову новизну. Постановка завдання – використання підходів, зокремаструктурно- синергетичної та практично-синергетичної методології, що дає можливість проналізувати симулякри постмодерну як складні констукції. Виклад основного матеріалу. Здійснено аналіз становлення і розвитку онлайново-віртуальної культури особистості, яка користується симулякрами; представлено визначення «симулякр»; здійснено аналіз того, що ігрова складова стала складовою домінантою сучасного віртуального віту, а сама гра стала маркером постмодерністського суспільства, в центрі якого перфомативне, ігрове «Я»; надано визначення «онлайново-віртуальної культури», в контексті якої реалізується «Я»; показано, що являє собою мережевий соціум як новий вид культури (субкультури) віртуальної реальності. Висновки – сформовано концецпію симулякрів віртуально-онлайнової культури інформаційного суспільства у концептуальних вимірах постмодерністів
RU : Актуальность иследования в том, что проанализированы симулякры виртуально-онлайновой культуры информационного общества и условия их формирования. Термин Ж.Бодрийяра «симулякр» связан с виртуально-онлайновой культурой информационного общества, потому что человек пользуется заменителями, копиями вещей, а не их вещами.Постановка задания. Эта проблема вызвана тем, что личность сегодня формируется в искусственно созданном виртуальном мире, который искажает личность и формирует ее разорванный и нецелостный образ. Данный тип общества как виртуально- онлайнового требует его толкования и анализа нового понятийно-категориального аппарата. Анализ последних исследований и публикаций. Это работы Ж.Бодрийяра «Симулякры и симуляции (1981), а также Р. Зиммеля, Р.Барта, Р. Дебора, Ж.Батая, Ж. Лакана, М. Маклюена, М. Фуко, Ж. Делеза, Ж. Даррида. Вопросы философии постмодернизма и теории симулякров Ж. Бордрийяра рассмотрены в работах таких исследователей: А. Грицанова, Н. Кацук, А. Дьякова, Н. Зинченко, Н. Маньковской, О. Печенкиной, О.Скалацкой, В. Феррони и других. Вопрос симулякра рассматривается Ж. Бодрияйром в ряде работ: «Символический обмен и смерть», «Соблазн», «Симулякры и симуляция», «Прозрачность зла» и других. Выделение неисследованных частей общей проблемы – концептуализация понятия «симулякр» и его выявление в виртуально-онлайновом информационном обществе. В основе исследования – концептуализация базовых схем симулякров и виртуально-онлайновой культуры информационного общества, что и представляет собой научную новизну. Постановка задания – использование подходов, в частности структурно-синергетичской и практически-синергетической методологии, которая дает возмрожности проанализировать симулякры постмодерна как сложные конструкции. Изложение основного материала. Осуществлен анализ становления и развития онлайново-виртуальной культуры личности, которая пользуется симулякрами; представлено определение «симулякр»; осущетслвен анализ того, что игровая составляющая становится составной доминантой современного виртуального мира, а сама игра становится маркером постмодернистского общества, в центре которого перфомативное, игровое «Я»; представлено определение «онлайново- виртуальной» культуры, в контексте которой реализуется «Я»; проанализировано, что представляет собой сетевой социум как новый вид культуры (субкультуры) виртуальной реальности. Выводы – сформирована концепция симулякров виртуально-онлайновой культуры информационного общества в концептуальных измерениях постмодернистов.
Description: ORCID 0000-0003-1756-9140
URI: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/977
Appears in Collections:ГУМАНІТАРНИЙ ВІСНИК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gvzdia_73_62.pdf1.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.