Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/975
Title: Антропологічні виміри смарт-суспільства: теоретико-концептуальний досвід
Other Titles: ANTHROPOLOGICAL MEASUREMENTS OF SMART SOCIETY: THEORETICAL AND CONCEPTUAL EXPERIENCE
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ SMART-ОБЩЕСТВА: ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ОПЫТ
Authors: Воронкова, Валентина Григорівна
Воронкова, Валентина Григорьевна
Voronkova, Valentina
Кивлюк, Ольга Петрівна
Кивлюк, Ольга Петровна
Kyvliuk, Olga
Андрюкайтене, Регіна
Андрюкайтене, Регина
Andriukaitiene, Regina
Keywords: інформаційне суспільство
smart-суспільство
smart-людина
освіта
інноваційна освіта
information society
smart-society
smart-man
information and communication technologies.
информационное общество
smart-общество
smart-человек
информационно-коммуникативные технологии
Issue Date: 2018
Publisher: ЗДІА
Citation: Воронкова, В. Г. Антропологічні виміри смарт-суспільства: теоретико-концептуальний досвід / В. Г. Воронкова, О. П. Кивлюк, Р. Андрюкайтене // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / ред. В. Г. Воронкова. - Запоріжжя, 2018. - Вип. 73 (2018). - C. 25 - 40
Abstract: UA : Актуальність дослідження особливостей взаємодії людини і освіти у смарт- суспільстві розглядається у площині еволюції суспільства від індустріального до постіндустріального, а потім від інформаційного до smart-суспільства. В основі smart- суспільства витребуваною є інноваційна освіта, яка потребує вироблення спеціальних компетентностей людини, яка була б здатною працювати у високотехнологічному і високорозумному середовищі, яке формує лише освіта. Мета статті - розкрити концептуалізацію smart-суспільства, його поняттєво-категорійний апарат теми та еволюцію основних його категорій у вимірі «smart» та витребуваність людини як креатора інноваційного середовища, в основі якого новий рівень взаємодії «людина- суспільство». Цінними для нас є доробки з інформаційного суспільства та інноваційної освіти таких авторів, як Р. Арона, Д. Белла, Е. Гідденса, Л. Берталанфі, З. Бжезинського, І. Валлерстайна, М. Кастельса, Ю. Лотмана, Н. Лумана, У. Матурана, Дж. Нейсбіта, О.Тоффлера, Ф.Фукуями, на основі яких розгорталася еволюція інформаційного суспільства в постінформаційне і «смарт-суспільство». Методологія дослідження – антропологічний, інформаціологічний, синергетичний методи і підходи, що дають можливість глибоко проникнути у даний тип суспільства, що йде на зміну інформаційному. Результати дослідження - вперше представлена концептуалізація smart-суспільства у філософсько-антропологічному вимірі і розроблено поняттєво- категоріальний апарат. Робиться висновок, що smart-людина є суб’єктом smart- суспільства, в основі якого цифрова економіка як результат високотехнологічного розвитку соціуму. Прорив у системі ІКТ визначив глибинні змістовні зміни у всіх сферах професійної і суспільної діяльності, тому сьогодні є всі підстави говорити про еволюційну трансформацію інформаційного суспільства. Виновок. В контескті виявлення антропологічних засад взаємодії людини і суспільства на новому етапі розвитку Smart-суспільства має велике значення виявлення нових типів взаємодії людини і суспільства, що привело до появи нових проблем соціокомунікації- соціотрансляції мультипроцесів інформації, що включає синтез інформатики, кібернетики електронно-обчислювального програмування, антропології, соціології та обертається нваколо соціокультурних процесів.
EN : Purpose. The relevance of anthropological measurements of smart-community unfolds in plane of the evolution of society from industrial to post-industrial, and then from the informational to the smart-society. In the context of this evolution, were analyzed the relationship between «human and society» and presented conceptualization of anthropological measurements of smart-society as a smart, intelligent and highly technological. In the basis of smart-society, it turns out that very sought-after becomes the smart-man, who works in the highly innovative environment that is determined by information and communication technologies. In this article, was substantiated the introduction of smart-technologies, which require the development of smart-management, smart-business, smart-State, which are based on new interaction of man and society. Methodology – anthropological, systematic, informatiological, synergistic methods and approaches that give an opportunity deeply penetrate into this type of society, which coming to replace the informational type of society. Anthropological and socio-axiological approaches allows to reveal the socio-anthropological and socio-axiological surveys of smart-society, based on person, education, knowledge and progression of society to the society of knowledge and innovation. Scientific innovation of the research is that, that in this research in the first time was presented the conceptualization of smart-society in the philosophical and anthropological survey and developed conceptualcategorical apparatus. It is concluded, that smart-man is the subject of smart-society, based on the digital economy as the result of high-tech society. Conclusions. Breakthrough in the ICT system determined deep meaningful changes in all areas of professional and social activities, so today
RU : Актуальность антропологических измерений smart-общества разворачивается в плоскости эволюции общества от индустриального к постиндустриальному, а затем от информационного к smart-обществу. В контексте этой эволюции проанализированы взаимоотношения «человек-общество» и представлена концептуализация антропологических измерений smart-общества как разумного, интеллекутального, высокотехнологического. В основе smart-общества очень востребованным оказывается smart-человек, который работает в высокоинновационной среде, детерминированной информационно-коммуникационными технологиями. Обосновывается внедрениеsmart- технологий, которые требуют развития smart-управления, smart-бизнеса, smart- государства, в основе которых новое взаимодействие человека и общества. Методология исследования – антропологический, системный, информациологический методы и подходы, которые дают возможность глубоко проникнуть в данный тип общества, который идет на смену информационному. Антропологический и © Воронкова Валентина, Кивлюк Ольга, Андрюкайтене Регіна, 2018 40 аксиологический подходы позволяют раскрыть социоантропологические и социоаксиологические измерения smart-суспільства, в основе которого человек, образование, знание, движение к «обществу знаний» и инноваций. Научная новизна исследования в том, что в нем впервые представлена концептуализация smart-общества в философско-антропологическом измерении и разработан понятийно-категориальный аппарат. Делается вывод, что smart-человек есть субъектом smart-общества, в основе которого цифровая экономика как результат высокотехнологического развития социума. Выводы. Прорыв в системе ИКТ определил глубинные содержательные изменения во всех сферах профессиональной и общественной деятельности, поэтому есть все основания говорить об эволюционной трансформации информационного общества в smart-общество.
Description: Воронкова В Г. - ORCID: 0000-0003-4361-1701, Кивлюк О.П. - ORCID: 0000-0002-7900-9299, Андрюкайтене Р. - ORCID: 0000-0002-0691-7333
URI: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/975
Appears in Collections:ГУМАНІТАРНИЙ ВІСНИК
Наукові видання МОУП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gvzdia_73_25.pdf2.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.