Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/720
Title: "STEM-EDUCATION" AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF "SMART-SOCIETY" : FORMING OF "STEM-COMPETENCE"
Other Titles: «STEM-ОСВІТА» ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ «SMART-УСПІЛЬСТВА»: ФОРМУВАННЯ «STEM-КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ»
«STEM-ОБРАЗОВАНИЕ» КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ «SMART-ОБЩЕСТВА»: ФОРМИРОВАНИЕ «STEM-КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ»
Authors: Воронкова, Валентина Григорівна
Воронкова, Валентина Григорьевна
Voronkova, Valentyna
Кивлюк, Ольга Петрівна
Кивлюк, Ольга Петровна
Kyvliuk, Olga
Нікітенко, Віталіна Оександрівна
Никитенко, Виталина Александровна
Nikitenko, Vìtalina
Олексенко, Роман Іванович
Олексенко, Роман Иванович
Oleksenko, Roman
Keywords: smart-society
stem-education
sustainable growth
human capital
intellectual capital
information
knowledge
education
knowledge economy
інтелектуальне суспільство
стійке зростання
людський капітал
інтелектуальний капітал
інформація
знання
освіта
економіка знань
интеллектуальное общество
устойчивое увеличение
человеческий капитал
интеллекутальный капитал
информация
знание
образование
Issue Date: 2018
Publisher: ЗДІА
Citation: Voronkova, V. "Stem-education" as a factor in the development of "smart-society" : forming of "stem-competence" / V. Voronkova, О. Kyvliuk, V. Nikitenko, R. Oleksenko // Humanitarian Bulletin of the Zaporizhzhya State Engineering Academy / ed. V. Voronkova. - Zaporizhzhia, 2018. - Release 72 (2018). - p. 114 - 124
Abstract: EN : The urgency of the study of "stem-education" as a factor in the development of "smartsociety" is that this kind of society (smart-society) is a continuation of information (network) and "knowledge society", which is developing on the basis of smart technologies. The concept of smart society is at the heart of modern state-owned development programs of South Korea and Japan. In South Korea, the National Social Agency has developed a "Smart Society Strategy" that introduces the technological foundations of smart societies. The central issue of Smart-society is business, which makes managing more intelligent (flexible, intelligent) and activities aimed at using knowledge and innovation. The objectives of the study are to identify the "stem-education" endpoint through the use of electronic and collective technologies, which become more massive and effective, and through the use of natural, engineering and maternal education. It is no coincidence that this concept is documented in the Europe 2020 Strategy: Smart Growth Strategy, which includes the development of an economy based on knowledge and innovation, fosters sustainable growth, more efficient use of resources, and inclusive growth and strengthening of high employment. Countries such as the United States, China, Australia, the United Kingdom, Israel, and Singapore carry out state-of-the-art stemeducation programs. The methodological basis of the study is systematic, structural, axiological, synergetic methods and approaches that have allowed disclosing stem-education as the leading trend in the world of educational space. Conclusion - It is proved that stem-education is an innovation that combines the traditions of natural and mathematical education, is based on the principles of fundamentalism and knowledge-based, combining technological, organizational, material and technical resources and human capital. As a result of the development of stem-education at the expense of ICT, business processes, governance, and management reform are undergoing change, leading to economic, social and managerial processes at a higher level in some of those societies. Smart society is a new quality of society in which the combination of the use of new technologies will allow people to improve the quality of their lives. This article presents philosophical and educational reflection of smart-society as a new model of the information society and presents its impact on human (intellectual) capital. It reveals timeliness of this topic, which is innovative and hardly developed. It analyses international experience in establishment and growth of smart-society and dimensions of axiological field of smart-society, which is based on axiological matrix of information and knowledge, which are considered and being civilized dimensions of modern society. The main idea is to prove the evolution of the information society to smart-society and the possibility of establishment of smart-society in Ukraine. The analysis of smart-society formation was made and its characteristics were defined, which claims priority role in the world information space formation and contribute to the competitiveness of Ukraine in the international information space.
UA : Актуальність дослідження «stem-освіти» як фактора розвитку «smart-суспільства» в тому, що даний вид суспільства (smart-society) є продовженням інформаційного (мережевого) та «суспільства знань», що розвивається на основі смарт-технологій. Концепція смарт-суспільства знаходиться в основі сучасних державних програм розвитку країн Південної Кореї та Японії. В Південній Кореї Національним соціальним агентством розроблена «Стратегія смарт-суспільства», що впроваджує технологічні засади смарт-суспільства. Центральною проблемою Smart-суспільства є бізнес, що робить управління більш інтелектуальним (гнучким, розумним), а діяльність, направленою на використання знань та інновацій. Задачі дослідження – визначення концецпії «stem-освіти» за рахунок використання електронних і колективних технологій, яка стає більш масовою та ефективною, та за допомогою природничої, інженерної та математичної освіти. Не випадково ця концепція зафіксована у документі «Європа - 2020: Стратегія розумного стійкого та інклюзивного розвитку» (smart growth), що включає розвиток економіки, яка базується на знаннях та інноваціях, сприяє стійкому розвитку (sustainable growth), більш ефективному використанню ресурсів, інклюзивному зростанню (inclusive growth) та укріпленню високої зайнятості населення. Такі країни, як США, Китай, Австралія, Великобританія, Ізраїль, Сінгапур проводять державні програми в галузі stem-освіти. Методологічною основою дослідження є системний, структурний, аксіологічний, синергетичний методи та підходи, що дозволили розкрити stem-освіту як провідний тренд у світовому освітньому просторі. Висновок – доведено, що stem-освіта є інновацією, яка поєднує традиції природничо-математичної освіти, базується на принципах фундаментальності та наукоємності, поєднує технологічні, організаційні, матеріально- технічні ресурси та людський капітал. У результаті розвитку stem-освіти за рахунок ІКТ змінюються бізнес-процеси, державне управління, відбувається реформування менеджменту, що виводить економічні, соціальні та управлінські процеси на більш високий рівень якості суспільства та освіти
RU : Актуальность исследования «stem-образования» как фактора развития «smart- общества» в том, что данный вид общества (smart-society) есть продолжением информационного (сетевого) и «общества знаний», которое развивается на основе смарт-технологий. Концепция «смарт- общества» находится в основе современных государственных программ развития стран Южной Кореи и Японии. В Южной Корее Национальным социальным агентством разработана «Стратегия смарт- общества». Центральной проблемой Smart-общества есть бизнес, который делает управление более интеллектуальным (гибким, разумным), а деятельность, направленной на использование знаний и инноваций. Задачи исследования – определение концепции «stem-образования» за счет использования электронных и коллективных технологий, которые становятся более массовыми и эффектвными при помощи естественного, инженерного и математического образования. Не случайно эта концепция зафиксирована в документе «Европа -2020: Стратегия разумного, устойчивого и инклюзивного развития» (smart growth), которая включает развитие экономики, которая базируется на знаниях и инновациях, содействует устойчивому развитию (sustainable growth), более эффективному использованию ресурсов, инклюзивному увеличению (inclusive growth) и укреплению высокой занятости насления. Такие страны, как США, Китай, Австралия, Великобритания, Израиль, Сингапур проводят государственные программы в сфере stem-образования. Методологической основой исследования есть системный, структурный, аксиологический, синергетический методы и подходы, которые позволили раскрыть stem-образование как ведущий тренд в мировом образовательном пространстве. Вывод - обосновано, что stem-образвоание есть инновация, которая соединяет традиции естественно-математического образования, базируется на принципах фундаментальности и наукоемкости, соединяет технологические, организационные, материально-технические ресурсы и человеческий капитал. В результате развития stem-образование за счет ИКТ изменяет бизнес-процессы, государственное управление, происходит реформирование менеджмента, что выводит экономические, социальные и управленческие процессы на более высокий уровень качества общества и образования.
Description: Воронкова В. Г. - ORCID: 0000-0003-4361-1701; Кивлюк О. П. - ORCID: 0000-0002-7900-9299; Нікітенко В. О. - ORCID: 0000-0001-9588-7836; Олексенко Р. І. - ORCID: 0000-0002-2171-514X;
URI: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/720
Appears in Collections:ГУМАНІТАРНИЙ ВІСНИК
Наукові роботи МКЗОД
Наукові видання МОУП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gvzdia_72_12.pdf1.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.