Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/710
Title: INFORMATION RISKS IN THE DEVELOPMENT OF CONTEMPORARY SCIENCE
Other Titles: ІНФОРМАЦІЙНІ РИЗИКИ У РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ НАУКИ
ІНФОРМАЦИОННЫЕ РИСКИ В РАЗВИТИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
Authors: Цира, Олександра Василівна
Цыра, Александра Васильевна
Tsyra, Oleksandra
Keywords: informatization
subject
risk
knowledge
extra-scientific knowledge
quasi-science
anti-science
pseudoscience
informational nihilism
інформатизація
суб'єкт
ризик
знання
позанаукові знання
квазінауки
антінауки
псевдонаука
інформаційний нігілізм
информатизация
субъект
риск
знание
вненаучные знания
квазинауки
антинауки
информационный нигилизм
Issue Date: 2018
Publisher: ЗДІА
Citation: Tsyra, О. Information risks in the development of contemporary science / О. Tsyra // Humanitarian Bulletin of the Zaporizhzhya State Engineering Academy / ed. V. Voronkova. - Zaporizhzhia, 2018. - Release 72 (2018). - p. 107 - 113
Abstract: EN : The article explains the essence and architectonics of informatization and the constructivism of its impact on all spheres of social development. This process has contradictions related to the intensive development of new information technologies, modernization processes and their revolutionary influence on all spheres of public life. As a dialectical process, informatization is explained as a factor containing risks in the development of a scientific knowledge. These risks are associated with the informatization of the individual about the state of the information resources of science which generates the process of amplification of foundation of the development of various forms of extra-scientific knowledge. Risk is characterized as a share of "bad" in "good", it is associated with subjectivism and destructivism in the interpretation of true scientific knowledge, its use in selfish interests. In the information age, technological development has led to the fact that attention has shifted from objectives to means. Not the search for truth but the solution of the status problems became the main thing. Attention is focused on the specific weight of the development of quasi-science and anti-science which consciously distort the idea of science about the essence of natural and social reality. Pseudoscience is explained as an intellectual activity of the subject, imitating scientific activity and not bringing increments of a new objectively true knowledge. The attention is on the formation of the psevdoequivalence of subject which leads to his spiritual disintegration and the loss him capacity to discern truth. The process of strengthening information cynicism in the public consciousness which is formed by modern informatization processes is disclosed. Information cynicism is presented as a form of worldview reflecting a nihilistic attitude to info-resources and forming a mistrust of the truth of any information including science-based. And as a result there is a real threat of falsification and speculation on modern but not very productive areas.
UA : У статті пояснена сутність і архітектоніка інформатизації, конструктивізм її впливу на всі сфери суспільного розвитку. Цей процес має суперечності, зв’язані з інтенсивним розвитком нових інформаційних технологій, процесами модернізації та їх революційним впливом на всі сфери суспільного життя. .Як діалектичний процес інформатизація пояснена як фактор, що містить ризики в розвитку наукового знання. Ці ризики пов'язані з інформатизацією особистості про стан інформаційних ресурсів науки, що породжує процес посилення фундування розвитку різних форм позанаукового знання. Ризик охарактеризований як частка «поганого» в «хорошому», він пов'язаний з суб'єктивізмом та деструктивізмом в трактуванні істинно наукового знання, використанням його в корисливих інтересах. В інформаційну епоху технологічний розвиток призвів до того, що увага переключилась з цілей на засоби. Не пошук істини, а рішення статусних проблем стало головним. Акцентовано увагу на питомій вазі розвитку квазінауки та антинауки, котрі свідомо спотворюють уявлення науки про сутність природної та соціальній реальності. Псевдонаука пояснена як інтелектуальна активність суб'єкта, що імітує наукову діяльність і не приносить збільшення нового об'єктивно істинного знання. Акцентовано увагу саме на формуванні псевдоеквівалентності суб’єкта, що призводить до його духовної дезінтеграції та втрачанню ним можливостей відрізняти істину. Розкривається процес посилення інформаційного цинізму в суспільній свідомості, який формується сучасними процесами інформатизації. Інформаційний цинізм представлено як форму світогляду, що відображає нігілістичне відношення до інфоресурсів та формує недовіру до істинності будь-якої інформації, в тому числі і науково-обґрунтованої. І як результат виникає реальна загроза фальсифікацій та спекуляцій на сучасних, але мало продуктивних напрямках.
RU : В статье объяснена сущность и архитектоника информатизации, конструктивизм ее влияния на все сферы общественного развития. Этот процесс имеет противоречия, связанные с интенсивным развитием новых информационных технологий, процессами модернизации и их революционным влиянием на все сферы общественной жизни. Как диалектический процесс, информатизация объясняется как фактор, который имеет риски в развитии научного знания. Эти риски связанные с информатизацией личности о состоянии информационных ресурсов науки, которая рождает процесс усиления фундирования развития разных форм вненаучного знания. Риск характеризуется как результат «плохого» в «хорошем», он связан с субъективизмом и деструктивизмом в понимании истинно научного знания, использованием его в корыстных целях. В информационную эпоху технологическое развитие привело к тому, что внимание переключалось с целей на средства. Не поиск истины, а решение статусных проблем стало главным. Акцентировано внимание на удельном весе развития квазинауки и антинауки, которые сознательно извращают представления науки о сущности природной и социальной реальности. Псевдонаука представлена как интеллектуальная активность субъекта, который имитирует научную деятельность и не приносит увеличения нового объективно истинного знания. Акцентировано внимание на формировании псевдоэквивалентности субъекта, который приводит к его духовной дезинтеграции и потере им возможностей отличать истину. Раскрывается процесс усиления информационного цинизма в общественном сознании, который формируется современными процессами информатизации. Информационный цинизм представлено как форму мировоззрения, которое отражает нигилистическое отношение к инфоресурсам и формирует недоверие к истинности любой информации, в том числе и научно-обоснованной. И как результат возникает реальная угроза фальсификаций и спекуляций на современных, но мало продуктивных направлениях
Description: ORCID 0000-0003-3552-2039
URI: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/710
Appears in Collections:ГУМАНІТАРНИЙ ВІСНИК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gvzdia_72_10.pdf1.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.