Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/709
Title: ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ІКТ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Other Titles: THE USE OF NEW OPPORTUNITIES OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS A FACTOR FOR PROVIDING NATIONAL SECURITY ACTIVITY
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИКТ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Authors: Соснін, Олександр Васильович
Соснин, Александр Васильевич
Sosnin, Oleksandr
Keywords: інформація
інформаційно-комунікаційні технології
інформаційно- комунікаційна діяльність
безпека інформації
інформаційне суспільство
information
information and communication technologies
information and communication activity
information security
information society
информация
информационно-коммуникационные технологии
информационно- коммуникационная деятельность
безопасность информации
информационное общество
Issue Date: 2018
Publisher: ЗДІА
Citation: Соснін, О. В. Використання нових можливостей ІКТ як фактор забезпечення національної безпекової діяльності / О. В. Соснін // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / ред. В. Г. Воронкова. - Запоріжжя, 2018. - Вип. 72 (2018). - C. 91 - 98
Abstract: UA : Актуальність теми дослідження в тому, що у протистоянні країн сучасного світу інформація набула ознак головного компоненту успіху у будь-якій сфері. У повному протиріч сучасному світі з’явилося безліч конфліктів, пов’язаних із інформаційно-комунікаційною діяльністю. Мета дослідження – виявлення проблем інформаційної безпеки, які посідають одне з ключових місць у системі забезпечення життєво важливих інтересів усіх без винятку країн, що обумовлюють нагальну потребу створення законодавчих засад для інформаційно- комунікаційного середовища глобального суспільства. Цілі дослідження - виявити глобальні проблеми, насичені зброєю, розділені військовими блоками, в результаті чого постійно зростає реальність інформаційних загроз та інформаційно-комунікаційних конфліктів. Уникати цього важко, а тому і особистість, і суспільство, і держава постійно знаходяться в стані зростаючої інформаційної небезпеки. Методологія дослідження – синергетичний, системний і структурно-функціональний методи, що дозволяють проаналізувати безпекові проблеми інформаційно-комунікаційної діяльності, зокрема при використанні поняття «фрактал». З’ясовано детермінуючий характер інформаційних впливів на особистість, суспільство й державу. Автором виділено основну загрозу для сталої інформаційно-комунікаційної діяльності - проблема несанкціонованого розкриття національних інформаційних джерел (ресурсів), механізмів їх порушення і цілісності. Результат дослідження - захист знань, інформації і всіх інших нематеріальних активів нації, що вимагає впровадження досвіду стандартів звичних технологій обліку і захисту майна. Важливим аспектом стає і встановлення більш досконалих норм права в суспільно-політичних відносинах, які виникають при збиранні, обробці, накопиченні, зберіганні, пошукові, передачі, розповсюдженні та споживанні інформації, особливо, за допомогою комп'ютерних засобів. Результатом аналізу є вироблення науково-методологічних підходів до формування безпекової діяльності в інформаційно-комунікаційній сфері, а також напрями підвищення ефективності щодо боротьби з загрозами національної безпеки, формування концепції української національної безпекової діяльності та реформування сектору безпеки. Висновок – вирішення безпекових проблем інформаційно-комунікаційної діяльності повинно відбутися при підтримці держави, активної концепції національного захисту прав інформації, формування громадянського світогляду людей.
EN : In the event of confrontation between the countries in today’s world information shows signs of the main component of success in every sphere. In the modern world, full of contradictions, a lot of conflicts related to information and communication activities have emerged. All these factors define the relevance of this research. The aim of the study is to identify the problems of information security which is one of the key factors in the system of ensuring the vital interests of every country and they create the urgent need for legislative framework for the information and communication environment of the global society. The objectives of the study are to determine global problems of countries saturated with weapons, separated by military blocs and this results in a constantly growing information threats and information and communication conflicts. It is difficult to avoid this and therefore both individuals and society and the state are constantly at risk of increasing information insecurity. The research methodology is synergistic, systemic and structural and functional methods that allow to analyze the security problems of information and communication activity, in particular when using the concept of "fractal". The determinant of information influence on personality, society and state is defined. The author determines the main threat to sustainable information and communication activities: the problem of unauthorized disclosure of national information sources (resources), the mechanisms of their violation and integrity. The result of the study is the protection of knowledge, information and all other intangible assets of the state which requires the implementation of the standards of conventional accounting technology and property protection. An important aspect is the improvement of the rules of law in social and political relations that arise in the process of collection, processing, accumulation, storage, retrieval, transmission, distribution and consumption of information, especially by means of computer equipment. The result of the analysis is the development of scientific and methodological approaches to the formation of security activities in the information and communication sphere, as well as the ways of icreasing the effectiveness of counteracting national security threats, the development of the concept of Ukrainian national security activities and the reform of the security sector. The conclusion: the solution of security problems of information and communication activities should be found with the support of the state, a basic concept of national protection of information rights and citizen’s civic awareness-raising.
RU : Актуальность темы исследования в том, что в противостоянии стран современного мира информация приобрела черты главного компонента успеха в любой сфере деятельности. В современном мире, полном противоречий, появилось множество конфликтов, связанных с информационно-коммуникационной деятельностью. Цель исследования – выявление проблем информационной безопасности, которые имеют одно с ключевых мест в системе обеспечения жизненно важных интересов всех без исключения стран, которые обусловливают неотложную потребность создания законодательных основ для информационно-коммуникационный среды глобального общества. Цели исследования – выявить глобльные проблемы, связанные с насыщением оружием, разделением стран военными блоками, в результате чего возрастает реальность информационных угроз и информационно-коммуникационных конфликтов. Избежать этого тяжело, поэтому личность, общество и государство постоянно находятся в состоянии увеличивающейся информационной опасности. Методология исследования – синергетический, системный и стрктурно-функциональный методы, которые позволяют проанализировать проблемы безопасности информационно-коммуникационной деятельности, в частности при использовании понятия «фрактал». Исследовано детерминирующий характер информационных влияний на личность, общество и государство. Автором выделена основная угроза для устойчивой информационно-коммуникационной деятельности – проблема несанкционированного раскрытия национальных информационных источников (ресурсов), механизмов их разрушения. Результат исследования – защита знаний, информации и всех других нематериальных активов нации, которая требует внедрения опыта стандартов обычных технологий учета и защиты имущества. Важным аспектом становится и установление более совершенных права в общественно- политических отношениях, которые возникают при собирании, обработке, накоплении, поиске, передаче, распространении и потреблении информации, особенно при помощи компьютерных средств. Результатом анализа есть выработка научно-методологических подходов к формированию безопасной деятельности в информационно-коммуникационной сфере, а также направления повышения эффективности относительно борьбы с угрозами национальной безопасности и реформирования сектора безопасности. Вывод – решение проблем безопасности информационно-коммуникационной деятельности должно произойти при поддержке государства, активной концепции национальной защиты прав информации, формирования гражданского мировоззрения людей.
Description: ORCID 0000-0003-4188-0887
URI: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/709
Appears in Collections:ГУМАНІТАРНИЙ ВІСНИК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gvzdia_72_9.pdf1.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.