Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/707
Title: INFORMATIVE SOCIUM IN PHILOSOPHICAL DISCOURSE
Other Titles: ІНФОРМАЦІЙНИЙ СОЦІУМ У ФІЛОСОФСЬКОМУ ДИСКУРСІ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ СОЦИУМ В ФИЛОСОФСКОМ ДИСКУРСЕ
Authors: Нікітенко, Віталіна Олександрівна
Никитенко, Виталина Александровна
Nikitenko, Vìtalina
Максименюк, Марина Юріївна
Максименюк, Марина Юрьевна
Maksimenyuk, Marina
Банах, Людмила Степанівна
Банах, Людмила Степановна
Banakh, Lyudmila
Keywords: information society
information and communicative society
information and communication technologies
інформаційне суспільство
інформаційно-комунікаційне суспільство
інформаційно- комунікаційні технології
информационное общество
информационно-коммуникационное общество
информационно-коммуникативные технологии
Issue Date: 2018
Publisher: ЗДІА
Citation: Nikitenko, V. Informative socium in philosophical discourse / V. Nikitenko, M. Maksimenyuk, L.Banakh // Humanitarian Bulletin of the Zaporizhzhya State Engineering Academy / ed. V. Voronkova. - Zaporizhzhia, 2018. - Release 72 (2018). - p. 71 - 780
Abstract: EN : The urgency of the study of the formation of the concept of information and communication society in the context of theoretical and methodological analysis is conditioned by the development of information and communication technologies and the Internet in the XXI century. One of the results of the development of Internet technologies is the emergence of an information and communicative society through the Internet as a social system that needs a theoretical and methodological context of measurement. In today's conditions of the information revolution, the communicative clarification of social reality, the place and role in it of the individual, the study of communicative actions and communicative competences of the individual is important. The central problem is the phenomenon of an information and communication society as a complex social phenomenon. The problem of the research is to analyze theoretical and methodological principles of the formation of the concept of an information and communication society, based on advanced information and communication technologies. Methods and approaches - synergistic, anthropological, axiological, which allowed penetrating the essence of the information and communication society, analyze the socio-anthropological, socio-economic and socio-cultural dimensions of the information and communication society. The result of the research - the modern information world, informationalism and the economy are completely dependent on networks and are created by information technologies, which in general forms an information and communication paradigm of society. Information resources are presented digitally or electronically using electronic means. Conclusion. The intensive use of information and computer technologies has been acquired at the present stage of social development of a global nature, which forms new contours of modern civilization. Information and communicative development of society as a civilizational paradigm of the XXI century forms such a kind of society, which was called the informational, determined by the informatization of life, caused by information and computer revolution.
UA : Актуальність дослідження формування концепції інформаційно-комунікаційного суспільства в контексті теоретико-методологічного аналізу зумовлено розвитком інформаційно- комунікативних технологій та мережі Інтернет у ХХІ столітті. Одним з результатів розвитку інтернет- технологій є виникнення інформаційно-комунікативного суспільства завдяки мережі Інтернет як соціальної системи, що потребує теоретико-методологічного виміру. В сучасних умовах інформаційної революції важливим є комунікативне прояснення соціальної реальності, місця і ролі в ній індивіда, вивчення комунікативних дій та комунікативних компетентностей індивіда. Центральною проблемою є феномен інформаційно-комунікаційного суспільства як складного соціального феномена. Завдання дослідження – проаналізувати теоретико-методологічні засади формування концепції інформаційно- комунікативного суспільства, що базується на передових інформаційно-комунікативних технологіях. Методи і підходи – синергетичний, антропологічний, аксіологічний, що дозволили проникнути в сутність інформаційно-комунікаційного суспільства, проаналізувати соціо-антропологічні, соціо- економічні та соціокультурні виміри інформаційно-комунікаційного суспільства. Результат дослідження – сучасний інформаційний світ, інформаціоналізм та економіка повністю є залежними від мереж і створюються інфо-технологіями, що в цілому формують інформаційно-комунікаційну парадигму соціуму. Інформаційні ресурси представлені у цифровому чи електронному вигляді здійснюються за допомогою електронних засобів. Висновок. Інтенсивне використання інформаційно-комп’ютерних технологій набуло на сучасному етапі соціального розвитку глобального характеру, що формує нові контури сучасної цивілізації. Інформаційно-комунікативний розвиток соціуму як цивілізаційна парадигма ХХІ століття формує такий вид соціуму, який отримав назву інформаційного, детермінованого інформатизацією життя, викликаного інформаційно-комп’ютерною революцією.
RU :Актуальность исследования формирования концепции информационно- коммуникационного общества в контексте теоретико-методологического анализа обусловлено развитием информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет в ХХІ столетии. Одним из результатов развития интернет-технологий есть возникновение информационно-коммуникационного общества благодаря сети Интернет как социальной системы, которая требует теоретико-методологического измерения. В современных условиях информационной революции важным есть коммуникативное прояснение социальной реальности, места и роли в ней индивида, изучения коммуникационных действий и коммуникационных компетентностей индивида. Центральной проблемой есть феномен информационно-коммуникационного общества как сложного социального феномена. Задачи исследования – проанализирвоать теоретико-меитодологические основания формирования концепции информационно-коммуникационного общества, которое базируется на передовых информационно- коммуникационных технологиях. Методы и подходы – синергетический, антропологический, аксиологический, которые позволили проникнуть в сущность информационно-коммуникационного общества, проанализирвоать социо-антропологические, социо-экономические и социокультурные измерения информационно-коммуникационного общества. Результат исследования – современный информационный мир, информационализм и экономика полностью зависимы от сетей и создаются инфо- технологиями, которые в целом формируют информационно-коммуникационную парадигму социума. Информационные ресурсы представлены в цифровом и электронном виде осуществляются при помощи электронных средств. Вывод. Интенсивное использование информационно-компьютерных технологий приобрело на современном этапе социальное равзитие глобального характера, чтио формирует новые контуры современной цивилизации. Информационно-коммуникационное развитие социума как цивилизационной парадигмы ХХІ стоелтия формирует такой вид соцума, который получил название информационного, детерминированного информатизацией жизни, вызванным информационно- компьютерной революцией
Description: Нікітенко В. О. - ORCID: 0000-0001-9588-7836; Максименюк М. Ю. – ORCID: 0000-0001-5980-5717; Банах Л. С. - ORCID: 0000-0002-1583-2892
URI: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/707
Appears in Collections:ГУМАНІТАРНИЙ ВІСНИК
Наукові видання ФСН
Наукові роботи студентів, магістрів, аспірантів МОУП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gvzdia_72_7.pdf1.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.