Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/706
Title: FROM HUMAN TO POSTHUMAN
Other Titles: ВІД ЛЮДИНИ ДО ПОСТЛЮДИНИ
ОТ ЧЕЛОВЕКА К ПОСТЧЕЛОВЕКУ
Authors: Левченюк, Євгенія Вікторівна
Левченюк, Евгения Викторовна
Levcheniuk, Yevheniia
Keywords: human
posthuman
technologies
postmankind
людина
постлюдина
технології
постлюдство
человек
постчеловек
технологии
постчеловечество
Issue Date: 2018
Publisher: ЗДІА
Citation: Levcheniuk, Y. From human to posthuman / Y. Levcheniuk // Humanitarian Bulletin of the Zaporizhzhya State Engineering Academy / ed. V. Voronkova. - Zaporizhzhia, 2018. - Release 72 (2018). - p. 62 - 70
Abstract: EN : The urgency of the research problem and its significance for theory and practice. The present time turns to be a qualitatively new stage that differs from the previous ones, namely by huge deployment of the modern period of the scientific and technological revolution, the consequence of these processes is posthuman turn. The main content of this turn is that people in their activities go beyond objective reality.The aim and objectives of the article. The aim of the research is sociophilosophical analyses of the processes of posthuman formation in the conditions of societies’ techologization and informatization.The aim setting necessitates attaining the following research objectives: to consider the processes of posthuman formation; to analyse the nature of the scientific and technological revolution’s deployment and its influence on the formation of the man’s modern type; to reveal the peculiarities of introducing the scientific and technological achievements in all spheres of societies’ vital activity as well as its consequences for human development.Materials and methods. The research materials were represented by different approaches of both national and Western researchers regarding a new stage of the scientific and technological revolution, which, in fact, creates conditions for the posthuman’s emergence and development. A wide range of philosophical and general scientific methods of research was used in the work including metaphysical, dialectical and phenomenological methods as well as generalization, comparative analysis, system analysis and others. The research results. It is an undeniable fact that the modern man can not imagine their life without technology and gadgets. And this creates one of the main requests and tasks for humanity – that is to create a balance of the interaction between the man and technology, to find out the ways for people to conquer the consequences of the technical development. In our opinion, it is worth starting with the organization of our own behavior, which if necessary has to include interconnection with the nature, with other people, and so on. Conclusion. The consequences of such artificially created disparity will be unprecedented because earlier, despite all the differences, people were united by one important factor – they belonged to the same species of Homo Sapiens. Now then the mankind will be divided into two species. The posthuman’s emerging can destroy the whole system of liberal democracy currently existing in the west countries which basis, for example, is formed by natural rights concept implying that people are born equal in rights and are endowed with rights by birth. But this idea will lose its meaning as soon as the first posthuman appears. It is natural to ask the question whether people will share the general human nature if being divided into some species. During the earlier historical stages of development, the man just managed to overcome the disparity which had prevailed for almost the entire previous history. Nowadays the man risks ending up in a more unfair world than ever before. These dangers are caused by accelerated development of biotechnologies and their introducing into all spheres of human activity. Therefore, the consequences of the cultural and anthropological crisis the modern mankind is experiencing now are threatening and even disastrous for the existence and development of the individual. Indeed, the emergence of the posthuman is not a long-term prospect. We are witnessing the onset of posthuman. Technology gradually and steadily is replacing human. The mankind has to find a balance of human-technology interaction to survive as a species as well as to encourage and develop their human features. Since the man’s transformation into the posthuman would rather describe the death of human (in the traditional sense, an emotionally and spiritually-defined, natural and social creature). It would also imply dehumanization and replacement of value orientations and models on technologies rather than human improving.
UA : Актуальність теми дослідження. Сьогодення постає якісно новим етапом, відмінним від усіх попередніх, а саме масштабністю розгортання сучасного періоду науково-технічної революції, наслідком цих процесів постає постлюдський поворот. Основним змістом цього повороту є те, що люди у своїй діяльності виходять за межі предметної реальності. Мета і завдання статті. Метою дослідження є соціально-філософський аналіз процесів формування постлюдини в умовах розгортання технологізації та інформатизації суспільств. Постановка мети зумовила необхідність розв’язання наступних дослідницьких завдань: розглянути процеси становлення постлюдини; проаналізувати характер розгортання науково-технічної революції та який вплив вона здійснює на формування сучасного типу людини; виявити особливості і наслідки для розвитку людини впровадження наукових та технологічних досягнень в усі сфери життєдіяльності суспільств. Матодологія дослідження. Матеріалами досліджень слугували різні підходи як вітчизняних, так і західних дослідників щодо розгортання нового етапу науково-технічної революції, яка, власне, й створює умови виникнення та розвитку постлюдини. В роботі було використано широкий спектр філософських та загальнонаукових методів досліджень, зокрема метафізичний та діалектичний, феноменологічний методи; узагальнення, порівняльного аналізу, системного аналізу та інші. Результати дослідження. Беззаперечним постає той факт, що сучасна людина не мислить свого життя без техніки і будь-яких гаджетів. І це породжує один із основних запитів та завдань для людства створення балансу взаємодії між людиною та технікою. Віднайдення способів за допомогою, яких людина підкорить собі наслідки технічного розвитку. На нашу думку, варто починати з організації власної поведінки, яка з необхідністю має включати взаємозв’язок з природою, з іншими людьми тощо. Висновки. Наслідки культурно- антропологічної кризи, яку переживає сучасне людство, є загрозливими та навіть катастрофічними для існування і розвитку самої людини. Дійсно поява постлюдей не є довгостроковою перспективою. Ми є свідками настання постлюдського. Техніка поступово та неухильно заміняє людське. Людство має віднайти баланс взаємодії людина-техніка для власного виживання, не тільки як виду, а й плеканням та розвитку людського в собі. Оскільки трансформація людини у постлюдину, скоріше характеризує загибель людини як такої (у традиційному розумінні як душевно-духовно означеної природно-соціальної істоти); не її вдосконалення, а радше дегуманізацію, заміну ціннісних орієнтацій та взірців на технології.
RU : Актуальность темы исследования. Нынешнее время проявляется качественно новым этапом. Оно отличающимся от всех предыдущих, а именно масштабностью развертывания современного периода научно-технической революции, следствием этих процессов является постчеловеческий поворот. Основным содержанием этого поворота есть то, что люди в своей деятельности выходят за пределы предметной реальности. Цель и задания статьи. Целью исследования является социально- философский анализ процессов формирования постчеловека в условиях развертывания технологизации и информатизации обществ. Постановка цели обусловила необходимость решения следующих исследовательских заданий: рассмотреть процессы становления постчеловека; проанализировать характер развития научно-технической революции и какое влияние она осуществляет на формирование современного типа человека; выявить особенности и последствия для развития человека внедрения научных и технологических достижений во всех сферах жизнедеятельности обществ. Методология исследования. Материалами исследований служили разные подходы как отечественных, так и западных исследователей относительно развития нового этапа научно-технической революции, которая, собственно, и создает условия возникновения и развития постчеловека. В работе был использован широкий спектр философских и общенаучных методов исследований, в частности метафизический и диалектический, феноменологический методы; обобщения, сравнительного анализа, системного анализа и другие. Результаты исследования. Беспрекословным является тот факт, что современный человек не мыслит своей жизни без техники и любых гаджетов. И это порождает один из основных запросов и заданий для человечества создания баланса взаимодействия между человеком и техникой. Отыскание способов с помощью, которых человек покорит себе последствия технического развития. По нашему мнению, стоит начинать с организации собственного поведения, которая с необходимостью должна включать взаимосвязь с природой, с другими людьми и тому подобное. Выводы. Последствия культурно-антропологического кризиса, который переживает современное человечество, угрожают и даже есть катастрофическими для существования и развития самого человека. Действительно появление постлюдей не является долгосрочной перспективой. Мы являемся свидетелями наступления постчеловеческого. Техника постепенно и неуклонно меняет человеческое. Человечество должно найти баланс взаимодействия человек-техника для собственного выживания, не только как вида, но и выявлять желание развития человеческого в себе. Поскольку трансформация человека в постчеловека, скорее характеризует гибель человека как такового (в традиционном понимании как душевно-духовного, природно-социального существа); не его совершенствование, а скорее дегуманизацию, замену ценностных ориентаций и образцов на технологии.
Description: ORCID 0000-0002-0361-6455
URI: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/706
Appears in Collections:ГУМАНІТАРНИЙ ВІСНИК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gvzdia_72_6.pdf1.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.