Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/705
Title: MAIN METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF SOLVING INFORMATIONAL SOCIETY’S PROBLEMS
Other Titles: МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ИНФОРМЦАИОННОГО ОБЩЕСТВА
Authors: Кириченко, Микола Олексійович
Кириченко, Николай Алексеевич
Kyrychenko, Mykola
Keywords: informational society
informatization of society
informatiological method
intellectualization of labou
human capacity-building
інформаційне суспільство
інформатизація соціуму
інформаціологічний метод
інтелектуалізація праці
людський капітал
информационное общество
информатизация соцума
информациологический метод
интеллектуализация труда
человеческий капитал
Issue Date: 2018
Publisher: ЗДІА
Citation: Kyrychenko, M. Main methodological principles of solving informational society's problems / M. Kyrychenko // Humanitarian Bulletin of the Zaporizhzhya State Engineering Academy / ed. V. Voronkova. - Zaporizhzhia, 2018. - Release 72 (2018). - p. 53 - 61
Abstract: EN :The actuality is presentd the conditions for solving informational society’s problems that require use of informational method or approach, because the information society is the theory and practice of solving the informatization problems of society aimed at solving the problems of influence of informatization on society’s development. The main goal of the article is the conceptualization of informational society’s ideas, that create a new philosophy of society which acts as an ideology of modern thinking. The objectives of the study are to identify problems that impede development of the information society as integrity in context of the present global processes and find ways to optimize the information society from individual to state-building levels . Methodology is in theusing the informational method that allows to investigate influence of informatization processes on human and society development, and analyze problems of information society - informatization, information culture, virtualization, social and communication structures as basis of information society, peculiarities of processes of society’s intellectualization and Internet communications. The result of the study is an information society as a qualitatively new state of civilization is a progressive development of civilization, in accordance to its scientific and technical achievements demonstrates the high threshold, to which all advanced advanced states seek. After all, information culture, information ideology and information philosophy can achieve such successes, to reach the threshold of development in conditions of information revolution that absorbed all developed countries of the world. As a result of the analysis, scientific and methodological approaches to solution of problems of the information society's technologization have been formed in order to overcome the biggest obstacles connected with the informatization of society and the lack of information. Nowadays, the Internet forms the informatiological basis of society through information of the Internet network and owing to the Internet. The scientific novelty of the research is in opening the laws of information society, which allow a modern man to survive within the framework of formation the modern (informational) thinking and conceptually rebuild the world in which a person lived before. Conclusion - justification of methodological principles of solving problems of information societies, based on intellectualization of labor citizens, development of human capacity, obtaining additional value through intellectualization
UA : Актуальність теми дослідження в тому, що представлено умови вирішення проблем інформаційного суспільства, що потребує застосування інформаціологічного методу чи підходу, адже інформаційне суспільство виступає теорією і практикою вирішення проблем інформатизації соціуму, націлених на розв’язання проблем впливу інформатизації на розвиток суспільства. Головна мета статті – концептуалізація ідей інформаційного суспільства, що створюють нову філософію суспільства, яка виступає як ідеологія модерного мислення. Цілі дослідження – виявити проблеми, що перешкоджають розвитку інформаційного суспільства як цілісності в контексті глобальних процесів сучасності та знайти шляхи оптимізації інформаційного суспільства на всіх рівнях – від індивідуального до державотворчого. Методологія – застосування інформаціологічного методу, що дозволяє дослідити вплив процесів інформатизації на розвиток людини і суспільства, проаналізувати проблеми інформаційного суспільства – інформатизації, інформаційної культури, віртуалізації, соціально-комунікаційні структури як основи інформаційного суспільства, особливостей процесів інтелектуалізації соціуму, інтернет-комунікацій Результат дослідження – інформаційне суспільство як якісно новий стан цивілізації представляє собою прогресивний розвиток цивілізації, яке завдяки своїм науковим і технічним досягненням демонструє високий поріг, до якого прагнуть всі передові розвинуті держави. Адже інформаційна культура, інформаційна ідеологія і інформаційна філософія дозволяють досягти таких успіхів, щоб досягти порогу розвинутості в умовах інформаційної революції, яка поглинула всі розвинуті країни світу. В результаті аналізу сформовано науково- методологічні підходи до вирішення проблем технологізації інформаційного суспільства, щоб подолати найбільші перешкоди, по’вязані з інформатизацією соціуму та браком інформації. Сьогодні Інтернет формує інформаціологічну основу соціуму завдяки інформації через мережу Інтернет і завдяки Інтернет. Наукова новизна дослідження – у відкритті законів інформаційного суспільства, що дозволяють сучасній людині вижити в межах формування модерного (інформаційного) мислення, що дозволяє концептуально перебудувати світ, в якому людина жила раніше. Висновок - обґрунтування методологічних засад вирішення проблем інформаційного суспільств, в основі яких інтелектуалізація праці громадян, розвиток людського капіталу, отримання додаткової вартості за рахунок інтелектуалізації.
RU : Актуальность темы исследования в том, что представлены условия решения проблем информационного общества, которое требует применения информациологического метода или подхода, так как информационное оьбщество выступает теорией и практикой решения проблем информатизации социума, нацеленных на решение проблем влияния информатизации на развитие общества. Главная цель статьи – концептуализация идей информационного общества, которая создает новую философию общества, которая выступает как идеология модерного мышления. Цели исследования – выявить проблемы, которые препятствуют развитию информационного общества как целостности в контексте глобальных процессов современности и найти пути оптимизации информационного общества на всех уровнях – от индивидуального к государственному. Методология – применение информациологического метода, который дает возможность исследовать влияние процессов информатизации на развитие человека и общества, проанализировать проблемы информационного общества – информатизации, информационной культуры, виртуализации, социально-коммуникационной стрктуры как основы информационного общества, особенностей процессов интеллектуализации соцума, интернет-коммуникаций. Результат исследования – информационное общество как качественно новое состояние цивилизации представляет собой прогрессивное развитие цивилизации, которая благодаря своим научным и техническим достижениям демонстрирует высокий порог, к которому стремятся все передовые развитые страны. Именено информационная культура, информационная идеология, информационная философия помогают достичь тех успехов, чтобы придти к порогу развитости в условиях информационной революции, которая поглотила все развитые страны мира. В результате анализа сформулированы научно-методологические подходы к решению проблем технологизации информационного общества, чтобы преодолеть наибольшие препятствия, связанные с информатизацией социума и недостачей информации. Сегодня Интернет формирует информациологическую основу социума благодаря информации в сети Интернет и благодаря Интрнет. Научная новизна исследования – в открытии законов ифнормцаионного общества, которые позволяют современному человеку выжить в границах формирования модерного (информационного) мышления, которое позволяет концептуально перестроить мир, в котором человек жил раньше. Вывод – обоснование методологических оснований решения проблем информационного общества, в основе которых интеллекутализация труда граждан, развитие человеческого капитала, получение прибавочной стоимости за счет интеллекутализации.
Description: ORCID 0000-0003-1756-9140
URI: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/705
Appears in Collections:ГУМАНІТАРНИЙ ВІСНИК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gvzdia_72_5.pdf1.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.