Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/704
Title: КАТЕГОРІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ФІЛОСОФСЬКО- ПОЛІТОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ
Other Titles: КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ФОЛОСОФСКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
THE CATEGORY OF INFORMATION SECURITY IN THE NATIONAL PHILOSOPHICAL AND POLITICAL DISCOURSE
Authors: Захаренко, Костянтин Володимирович
Захаренко, Константин Владимирович
Zakharenko, Kostyantin
Keywords: людина
інформація
політика
безпека
інформаційна політика
інформаційні загрози
інформаційна безпека
человек
информация
политика
безопасность
информационная политика
информационные угрозы
информационная безопасность
person
information
politics
security
information policy
information threats
information security
Issue Date: 2018
Publisher: ЗДІА
Citation: Захаренко, К. В. Категорія інформаційної безпеки у вітчизняному філософсько-політичному дискурсі / К. В. Захаренко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / ред. В. Г. Воронкова. - Запоріжжя, 2018. - Вип. 72 (208). - C. 44 - 52
Abstract: UA : Наявність в Україні активного концептуально- теоретичного дискурсу щодо проблематики інформаційної безпеки зумовлює необхідність аналізу тих визначень, які існують сьогодні щодо цієї комплексної і складної категорії. Саме враховуючи її багатовимірність, структурно-функціональну поліморфність та системну складність, слід зазначити, що існують різні підходи до формулювання сутності категорії «інформаційна безпека». Постановка завдання полягає у тому, що в Україні ще не вироблено ефективної моделі системного забезпечення інформаційної безпеки держави, суспільства і людини, хоча така необхідність зафіксована на конституційному рівні. Тому сьогодні дуже важливо розробити цілісний кодифікаційний документ, який повноцінно охопив би різні аспекти формування державної політики в сфері національної безпеки, а також визначив би конкретний інструментарій її реалізації. Аналіз останніх досліджень і публікацій – ми спираємося на авторів, що досліджували філософсько-феноменологічні і соціально- психологічні детермінанти інформаційної безпеки громадян, політико-правові ресурси та механізми захисту інформаційного простору держави. Це твори: В.Андрущенка, Т. Андрущенко, В. Вашкевича, В. Воронкової, О. Кивлюк, В. Мельник, В. Нікітенко, Р. Олексенка, О.Сосніна, І. Малик, Е. Аронсон, Д. Белл, Х. Варіан, М. Кастельс, Е. Тофлер, Ю. Хабермас та інших. Виділення недосліджених частин загальної проблеми – потребує уваги вироблення теоретико-методологічних засад дослідження проблеми інформаційної безпеки, які орієнтовані на всебічне забезпечення національних інтересів. Постановка завдання – як важливий показник захищеності громадян, суспільства і держави інформаційна безпека є невід’ємною складовою національної безпеки. Виклад основного матеріалу. Розглядається низка проблем в сфері інформаційної і національної безпеки в Україні, що потребують нагального вирішення. В концептуально-теоретичному та законотворчому плані, так і в плані вибудовування цілісної системи реалізації стратегічних завдань в практиці реального інформаційного суспільства. Висновки - в сфері інформаційної і національної безпеки її визначення переважно концентруються навколо запобігання тим шкідливим наслідкам, які можуть принести різні інформаційні загрози, а також усунення та подолання цих наслідків з якомога меншою шкодою для суспільства й людини.
RU : Как важный показатель защищенности граждан, общества и государства информационная безопасность является неотъемлемой составляющей национальной безопасности. Поэтому ее определения в основном концентрируются вокруг предотвращения тем вредным последствиям, которые могут принести различные информационные угрозы, а также устранения и преодоления этих последствий с как можно меньшим вредом для общества и человека. В этом аспекте особую актуальность приобретает исследование не только философско-феноменологических и социально-психологических детерминант информационной безопасности граждан, но и политико- правовых ресурсов и механизмов защиты информационного пространства государства в условиях функционирования глобального информационного общества. Задачи исследования. К сожалению, в Украине еще не выработано эффективной модели системного обеспечения информационной безопасности государства, общества и человека, хотя такая необходимость зафиксирована на конституционном уровне. Поэтому сегодня очень важно разработать целостный кодификационный документ, который полноценно охватил бы различные аспекты формирования государственной политики в сфере национальной безопасности, а также определил конкретный инструментарий ее реализации. Автор считает, что важно обратить внимание на выработку теоретико-методологических основ исследования проблемы информационной безопасности, которые ориентированы на всестороннее обеспечение национальных интересов как на внутреннем, так и на внешнем уровнях. Также важно формировать всесторонний концептуально-теоретический базис, который охватывал философско- политологический и информационно-технологическое измерение проблемы. Результат. Рассматривается ряд проблем в сфере информационной и национальной безопасности в Украине, требующих неотложного решения как в концептуально-теоретическом и законотворческом плане, так и в плане выстраивания целостной системы реализации стратегических задач в практике реального информационного общества
EN : As an important indicator of protection of citizens, society and state, information security is an integral part of national security. Therefore, its definition is mainly focused on preventing those negative consequences that may arise from various information threats, as well as eliminating and overcoming these consequences with the least losses for society and a human. In this aspect, what has become particularly relevant is the research of not only philosophical, phenomenological and socio-psychological determinants of the information security of citizens, but also political and legal resources and mechanisms of the information space of the state in the conditions of the functioning of the global information society. Unfortunately, Ukraine has not yet produced an effective model of the information security system of the state, society and a human, although the need for this is fixed at the constitutional level. Therefore, today it is very important to develop a holistic codifying document that would fully cover various aspects of the formation of national security policy, and also define a specific tool for its implementation. The author considers that it is important to pay attention to the development of the theoretical and methodological foundations of research of the problem of information security, which are focused on strict observance of national interests both at the internal and external levels. It is also necessary to form a comprehensive conceptual and theoretical basis that should cover the philosophicalpolitical and information-technological aspect of the issue. A number of issues in the areas of national security and information in Ukraine in terms of concept theory and legislation and developing integral system of strategic tasks fulfillment in the practice of information society is considered
Description: ORCID 0000-0003-0980-7313
URI: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/704
Appears in Collections:ГУМАНІТАРНИЙ ВІСНИК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gvzdia_72_4.pdf1.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.