Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/696
Title: METHODOLOGY AND ORGANIZATION OF SCIENTIFIC RESEARCHES IN THE FIELD OF SOCIAL-HUMANITARIAN AND BEHAVIOURAL SCIENCES
Other Titles: МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ГАЛУЗІ СОЦІАЛЬНО- ГУМАНІТАРНИХ ТА ПОВЕДІНКОВИХ НАУК
МЕТОДОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ НАУК
Authors: Bojko, Elena
Бойко, Олена Володимирівна
Бойко, Елена Владимировна
Voronkova, Valentyna
Воронкова, Валентина Григорівна
Воронкова, Валентина Григорьевна
Nikitenko, Vitalina
Нікітенко, Віталіна Олександрівна
Никитенко, Виталина Александровна
Keywords: method
methodology
approach
technology
methodology
scientific knowledge
philosophical methodology
метод
методологія
підхід
технологія
методика
наукове пізнання
філософська методологія
методология
подход
технология
научное познание
философская методология
Issue Date: 2018
Publisher: ЗДІА
Citation: Bojko, E. Methodology and organization of scientific researches in the field of social-humanitarian and behavioural sciences / E. Bojko, V.Voronkova, V. Nikitenko // Humanitarian Bulletin of the Zaporizhzhya State Engineering Academy / ed. V. Voronkova. - Zaporizhzhia, 2018. - Release 72 (2018). - p. 23 - 35
Abstract: EN : The urgency of the study lies in the fact that modern socio-economic development is characterized by a constant updating of the system of scientific knowledge, an intensive increase in the number and complexity of information. In these conditions, the task of highly qualified specialists, who on a qualitatively new theoretical and methodological basis, can analyze the complexities of the modern world deeply and systematically, make optimal solutions for society as a whole and for the economy, in particular rises as the main task of high school . The central problem is the study of methods and approaches of scientific knowledge, through which one can deeply penetrate into the essence of the investigated phenomena and processes of objective reality. The objectives of the study are to analyze a set of methods and approaches that, in their totality, constitute a methodology and organization of scientific research and are useful for social sciences and humanities and behavioral sciences. Methodology - (grammatical methods - method, method and logo - science, knowledge) - the doctrine of the rules of thinking in the creation of the theory of science. The methodology is considered as a doctrine of the scientific method of cognition or as a system of scientific principles, on the basis of which the research is based and the choice of a set of cognitive means, methods and means of research is carried out. The result of the study. Philosophical methodology carries out two types of functions: 1) reveals the meaning of scientific activity and its interrelation with other spheres of activity, that is, examines science in relation to practice, society, human culture; 2) solves the problem of improvement, optimization of scientific activity, going beyond the limits of philosophy, although based on the ideological and general methodological guidelines developed by it. Methodology is a conceptual statement of the purpose, content, research methods, which provide the obtaining of the most objective, accurate, systematic information about the processes and phenomena being investigated. Conclusions. The methodology and organization of scientific researches investigates the regularities of the functioning and development of science, the structure and dynamics of scientific knowledge, deep penetration into the essence of the investigated phenomena and processes.
UA : Актуальність дослідження в тому, що сучасний соціально-економічний розвиток характеризується постійним оновленням системи наукових знань, інтенсивним зростанням кількості та складності інформації. В цих умовах перед вищою школою постає завдання підготовки високоваліфікованих фахівців, які на якісно новій теоретико-методологічній базі здатні глибоко і системно аналізувати складності сучасного світу, приймати оптимальні рішення для суспільства в цілому та економіки, зокрема. Центральною проблемою є дослідження методів і підходів наукового пізнання, завдяки яким можна глибоко проникнути в сутність досліджуваних явищ і процесів об’єктивної дійсності. Задачі дослідження – аналіз сукупності методів і підходів, що в своїй сукупності складають методологію та організацію наукових досліджень і є корисними для соціально-гуманітарних та поведінкових наук. Методологія (гр. теthodos - спосіб, метод і lоgоs - наука, знання) - вчення про правила мислення при створенні теорії науки. Методологію розглядають як вчення про науковий метод пізнання або як систему наукових принципів, на основі яких базується дослідження і здійснюється вибір сукупності пізнавальних засобів, методів, прийомів дослідження. Результат дослідження. Філософська методологія виконує два типи функцій: 1) виявляє смисл наукової діяльності та її взаємозв’язки з іншими сферами діяльності, тобто розглядає науку стосовно практики, суспільства, культури людини; 2) вирішує завдання вдосконалення, оптимізації наукової діяльності, виходячи за межі філософії, хоча й спирається на розроблені нею світоглядні й загальнометодологічні орієнтири. Методологія - це концептуальний виклад мети, змісту, методів дослідження, які забезпечують отримання максимально об’єктивної, точної, систематизованої інформації про процеси та явища, що досліджуються. Висновки. Методологія та організація наукових досліджень вивчає закономірності функціонування та розвитку науки, структуру і динаміку наукового пізнання, глибокого проникнення в сутність досліджуваних явищ та процесів.
RU : Актуальность исследования в том, что современное социально-экономическое развитие характеризуется постоянным оновлением системы научных знаний, интенсивным увеличением количества и сложности информации. В этих условиях перед высшей школой стоит задача подготовки высококвалифицированных специалистов, которые на качественно новой теоретико-методологической основе способны глубоко и системно анализировать сложности современного мира, принимать оптимальные решения для общества в целом и экономики, в частности. Центральной проблемой есть исследование методов и подходов научного познания, благодаря которым можно глубоко проникнуть в сущность исследуемых явлений и процессов объективной действительности. Задачи исследования – анализ совокупности методов и подходов, которые в своей совокупности составляют методологию и организацию научных исследований и есть полезными для социально-гуманитарных и поведенческих наук. Методология - (гр. теthodos - способ, метод и lоgоs - наука, знание) – учение о правилах мышления при создании теории науки. Методологию рассматривают как учение о научном методе познания или как систему научных принципов, на основе которых базируется исследование и осуществляется выбор совокупности познавательных средств, методов, прийомо исследования. Результат исследования. Философская методология выполняет два типа функций: 1) выявляет смысл научной деятельности и их взаимосвязи с другими сферами деятельности, то есть рассматривает науку применительно практики, общества, культуры человека; 2) решает задачи усовершенствования, оптимизации научной деятельности, выходя за пределы философии, хотя и опирается на разработанные ею мировоззренческие и общеметодологические ориентиры. Методология – это концептуальное изложение цели, содержания, методов исследования, которые обеспечивают получение максимально объективной, точной, систематизированной информации о процессах и явлениях, колторые исследуются. Выводы. Методология и организация научных исследований изучает закономерности функционирования и развития науки, структуру и динамику научного познания, глубокого проникновения в сущность исследуемых явлений и процессов.
Description: Bojko, Elena - ORCID 0000-0003-0719-8921; Voronkova, Valentyna - ORCID: 0000-0003-4361-1701; Nikitenko, Vìtalina - ORCID 0000-0001-9588-7836/
URI: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/696
Appears in Collections:ГУМАНІТАРНИЙ ВІСНИК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gvzdia_72_2.pdf1.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.