Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/695
Title: FORMING THE CONCEPT OF THE SPORTS CULTURE OF THE PERSON IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION: DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE
Other Titles: ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СПОРТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ СПОРТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Authors: Bilogur, Vlada
Білогур, Влада Євгенівна
Билогур, Влада Евгеньевна
Keywords: concept of sports culture
globalization
sports management
sport person
culture of soul, body, spirit
концепція спортивної культури
глобалізація
спортивний менеджмент
спортивна людина
культура душі, тіла, духу
концепция спортивной культуры
глобализация
спортивный менеджмент
спортивный человек
культура души, тела и духа
Issue Date: 2018
Publisher: ЗДІА
Citation: Bilogur, V. Forming the concept of the sports culture of the person in the conditions of globalization: domestic and foreign experience / V. Bilogur // Humanitarian Bulletin of the Zaporizhzhya State Engineering Academy / ed. V. Voronkova. - Zaporizhzhia, 2018. - Release 72 (2018). - p. 13 - 22
Abstract: EN : The urgency of the research is the concept of sports culture, which is formed in the conditions of globalization with the usage of domestic and foreign experience which is analyzed. The concept of sport is seen as expression of the generic nature of a man that is reduced to a physical and spiritual perfection of man, the harmony of the soul with the inner essence of a man. Formulation of the task - the article focuses on the development of sports culture in the conditions of globalization, which acts as an integral part of global culture and acts as an influential force capable of consolidating society. Sports are an important element of culture and one of the most widespread activities. Sport is claimed as a social, cultural and economic phenomenon of a globalized society. This type of society requires the development of the concept of sports culture and its implementation in the cultural practice of sports management. The analysis of recent research and publications. We rely on authors who investigated sport as a phenomenon that acts as a factor in the formation and development of personality. The problem of self-determination of a sports personality as a philosophical problem is considered in the philosophical works of V. Bilohur, N. Vizitey, R. Robertson, I. Walsall's, E. Giddens, M. Kastesels, U. Beka. Isolation of unexplored parts of the general problem - conceptualization of the concept of sports culture. At the core of the study is the conceptualization of the basic sports circuits in the system of interdisciplinary space as a factor for the formation of a tempered and integral sports personality. Methodology - the use of approaches, in particular anthropologic, ontological and art-therapeutic, which allowed considering sport as an important economic, social and cultural phenomenon, aimed at developing the concept of sports culture. Presenting main material. The place and role of the concept of sports culture as a new scientific direction and discipline of the culture of sports management are analyzed. At the heart of the culture of sports management - the development of a sports man, the use of humanistic and cultural foundations for the formation of a holistic concept of sports culture. The place and role of sports culture in the conditions of globalization in the context of domestic and foreign experience for the affirmation and development of the human organism, which predetermine the formation of a sports person, is explored. It is revealed that the concept of sports culture forms a model for expanding the influence of sport on all spheres of society's life in a globalizing environment, which contributes to the unification of mankind. The essence of sport as the main determinant of influence on the development of the culture of sports personality is revealed. Conclusions - the concept of sport in the context of sports culture in the conditions of globalization, based on which the affirmation of the cultivation of the culture of the soul, body and spirit, is revealed.
UA : Актуальність дослідження в тому, що проаналізовано концепцію спортивної культури, що формується в умовах глобалізації з використанням вітчизняного і зарубіжного досвіду. Концепція спорту розглядається як вираження родової сутності людини, яка зводиться до фізичного і духовного самовдосконалення людини, гармонії душі з внутрішньою сутністю людини. Постановка завдання - в статті зроблено акцент на розвиток спортивної культури в умовах глобалізації, яка виступає невід’ємною частиною глобальної культури і виконує роль впливової сили, здатної консолідувати суспільство. Спорт виступає важливим елементом культури і одним із самих розповсюджених видів діяльності. Спорт є витребуваним як соціальний, культурний та економічний феномен глобалізованого суспільства. Даний тип суспільства потребує розвитку концепції спортивної культури та втілення його в культурну практику спортивного менеджменту. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ми спираємося на авторів, що досліджували спорт як феномен, що виступає чинником становлення і розвитку особистості. Проблема самовизначення спортивної особистості як філософська проблема розглядається в філософських доробках В.Білогур, Н.Візітея, Р.Робертсона, І..Валлерстайна, Е.Гідденса, М.Кастельса, У.Бека. Виділення недосліджених частин загальної проблеми – концептуалізація концепту спортивної культури. В основі дослідження – концептуалізація базових схем спорту в системі міждисциплінарного простору як фактор формування загартованої і цілісної спортивної особистості. Методология – використання підходів, зокрема антрополоігчного, онтологічного і арт-терапевтичного, що дозволили розглянути спорт як важливий економічний, соціальний і культурний феномен, направлений на становлення концепції спортивної культури. Виклад основного матеріалу. Проаналізовано місце і роль концепції спортивної культури як нового наукового напрямку та дисципліни культури спортивного менеджменту. В основі культури спортивного менеджменту – розвиток спортивної людини, використання гуманістичних та культурологічних засад для формування цілісної концепції спортивної культури. Досліджено місце і роль спортивної культури в умовах глобалізації в контексті вітчизняного і зарубіжного досвіду для ствердження і розвитку людського організму, що зумовлюють формування спортивної людини. З’ясовано, що концепція спортивної культури формує модель розширення впливу спорту на всі сфери життєдіяльності суспільства в умовах глобалізації, що сприяє об’єднанню людства. Виявлено сутність спорту як головної детермінанти впливу на розвиток культури спортивної особистості. Висновки - розкрито концепт спорту в контексті спортивної культури в умовах глобалізації, в основі яких ствердження культивування культури душі, тіла, духу.
RU : Актуальность исследования в том, что проанализирована концепция спортивной культуры, которая формируется в условиях глобализации с использованием отечественного и зарубежного опыта. Концепция спорта рассматривается как выражение родовой сущности человека, которая сводится к физическому и духовному самоусовершенствованию человека, гармонии души и тела с внутренней сущностью человека. Простановка задания – в статье сделано акецент на развитии спортивной культуры в условиях глобализации, которая выступает неотъемлемой частью глобальной культуры и выполняет роль влиятельной силы, способной консолидировать общество. Спорт выступает важным элементом культуры и одним из самых распространенных видов деятельности. Спорт есть востребованным как социальный, культурный и экономический феномен глобализированного общества. Данный тип общества требует развития концепции спортивной культуры и воплощения ее в культурную практику спортивного менеджмента. Анализ последних исследований и публикаций. Мы опираемся на авторов, которые исследовали спорт как феномен, который выступает фактором становления и развития личности. Проблема самоопределения спортивной личности как философская проблема рассматривается в философских работах В.Билогур, Н.Визитея, Р.Робертсона, И.Валлерстайна, Э.Гидденса, М.Кастельса, У.Бека. Выделение неисследованных частей общей проблемы – концептуализация концепта спортивной культуры. В основе исследования – концептуализация базовых схем спорта в системе междисциплинарного пространства как фактор формирования целостной спортивной личности. Методология – использование подходов, в частности антропологического, онтологического и арт-терапевтического, которые позволили рассмотреть спорт как важный экономический, социальный и культурный феномен, направленный на становление концепции спортивной культуры. Изложение основного материала. Проанализированы место и роль концепции спортивной культуры как нового научного направления и дисциплины – культуры спортивного менеджмента. В основе культуры спортивного менеджмента – развитие спортивного человека, использование гуманистических и культурологических оснований для формирования целостной концепции спортивной культуры. Исследованы место и роль спортивной культуры в условиях глобализации в контексте отечественного и зарубежного опыта для развития человеческого организма, которые обусловливают формирование спортивного человека. Определено, что концепция спортивной культуры формирует модель расширения влияния спорта на все сферы жизнедельности общества в условиях глобализации, что способстивует объединению человечества. Выявлена сущность спорта как главной детерминанты влияния на развитие культуры спортивной личности. Выводы – раскрыт концепт спорта в контексте спортивной культуры в условиях глобализации, в основе которой утверждение культивирования души, тела и духа
Description: ORCID: 0000-0002-0691-7333
URI: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/695
Appears in Collections:ГУМАНІТАРНИЙ ВІСНИК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gvzdia_72_1.pdf1.71 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.