Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/691
Title: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Other Titles: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
CONCEPTUAL BASES INTERACTION BETWEEN THE INDIVIDUAL AND SOCIETY IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION
Authors: Мельник, Вікторія Володимирівна
Мельник, Виктория Владимировна
Melnyk, Victoria
Keywords: людина
глобалізований соціум
основні фактори глобалізації
інформаційна взаємодія
онлайнові відносини
онлайнове товариство
нелінійний характер суспільства
мережеве суспільство
человек
глобализированный социум
основные факторы глобализации
информационное взаимодействие
онлайновые отношения
онлайновое сообщество
нелинейный характер общества
сетевое общество
person
globalized society
fundamental factors of globalization
information interaction
on-line attitudes
on-line community
nonlinear society character
network society
Issue Date: 2016
Publisher: ЗДІА
Citation: Мельник, В. В. Концептуальні засади взаємодії людини і суспільства в умовах глобалізації / В. В. Мельник // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / ред. В. Г. Воронкова. - Запоріжжя, 2016. - Вип. 64 (2016). - C. 242 - 254
Abstract: UA : В статті дається аналіз теоретико-методологічних засад взаємовпливу і взаємодії особистості і глобалізованого соціуму; логіка розгортання людської цивілізації та світоголядних орієнтирів особистості в епоху глобалізації; сутність процесів глобалізації та появи нового глобалізованого соціуму; передумови та фактори становлення глобалізованого соціуму; проблеми, пов’язані з цією взаємодією та взаємовпливом; поява нового типу онлайнових відносин в контексті формування мережевого суспільства
RU : В статье дается анализ теоретико-методологических оснований взаимовлияния и взаимодействия личности и глобализированного социума; логика разворачивания человеческой цивилизации и мировоззренческих ориентиров личности в эпоху глобализации; сущность процессов глобализации и появление нового глобализированного социума; предпосылки и факторы становления глобализированного социума; проблемы, связанные с этим взаимодействием и взаимовлиянием; появление нового типа онлайновых отношений в контексте формирования сетевого общества
URI: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/691
Appears in Collections:ГУМАНІТАРНИЙ ВІСНИК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gvzdia_64_242.pdf2.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.