Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/635
Title: IDEAL AS A FUNCTIONAL SYSTEM: THEORETICOMETHODOLOGICAL ANALYSIS
Other Titles: ИДЕАЛ КАК ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА: ТЕОРЕТИКО- МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Authors: Чорна, Лідія Валеріївна
Черная, Лидия Валериевна
Chorna, Lydia
Keywords: ідеал
суспільний ідеал
ідеал як функціональна система
діалог культур
идеал
общественный идеал
идеал как функциональная система
диалог культур
Issue Date: 2016
Publisher: ЗДІА
Citation: Chorna, L. Ideals as a functional system: theoreticomethodological analysis / L. Chorna // Humanitarian Bulletin of the Zaporizhzhya State Engineering Academy / ed. V. Voronkova. - Zaporizhzhia, 2016. - Release 65 (2016). - p. 177 - 185
Abstract: UA : Проблема ідеалу залишається у ХХІ столітті актуальною для дослідження. Взаємовідносини між ідеалом та його практичним втіленням є гострою темою для дискусій в сучасній філософії, політології, теорії державного управління. Мета статті - надати теоретико-методологічний аналіз розуміння ідеалу, розглянути ідеал як функціональну систему. Тому основним методом – є метод системно-структурного аналізу. Сучасне полісистемне бачення проблеми ідеалу базується на теорії динамічних систем, що надає можливість досліджувати ідеал як ідентичність на межі деструкцій, втрати ідентичності та тих процесів, що пов’язані з глобалізацією, з метаекологічним контекстом, з соціокультурними трансформаціями. Діалог культур у глобалізаційних процесах призводить до адаптації однієї культури іншою. «Щеплення» ідеалів часто-густо призводить до перетворення культури, яка колонізує у культуру, яка здатна до адаптації. Формуються ідеали як актори метакультурних відносин, актори цивілізаційного процесу. Це стає запорукою методологічного аналізу ідеалу як функціональної системи.
RU : Проблема идеала остается в ХХІ веке актуальной для исследования. Взаимосвязь между идеалом и его практическим воплощением является острой темой для дискуссий в современной философии, политологии, теории государственного управления. Цель статьи – дать теоретико-методологический анализ понимания идеала, рассмотреть идеал как функциональную систему. Поэтому основным методом исследования есть метод системно-структурного анализа. Современное полисистемное видение проблемы идеала базируется на теории динамических систем, что дает возможность исследовать идеал как идентичность на границе деструкций, утраты идентичности и тех процессов, которые связаны с глобализацией, с метаэкологическим контекстом, с социокультурными трансформациями. Диалог культур в глобализационных процессах ведет к адаптации одной культуры другой. «Прививка» идеалов нередко приводит к перевоплощению культуры, которая колонизирует, в культуру, которая способна к адаптации. Формируются идеалы как акторы метакультурных отношений, акторы цивилизационного процесса. Это дает возможность методологического анализа идеала как функциональной системы
URI: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/635
Appears in Collections:ГУМАНІТАРНИЙ ВІСНИК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gvzdia_65_177.pdf2.75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.