Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/568
Title: ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Other Titles: Public Management and Administration in the Conditions of Information Society: Domestic and Foreign Experience
Authors: Чернов, Сергій Костянтинович
Чернов, Сергей Константинович
Chernov, Serhiy Kostyantynovych
Воронкова, Валентина Григорівна
Воронкова, Валентина Григорьевна
Voronkova, Valentyna Hryhorivna
Банах, Віктор Аркадійович
Банах, Виктор Аркадьевич
Banakh, Victor Arkadiyovych
Соснін, Олександр Васильович
Соснин, Александр Васильевич
Sosnin, Oleksandr Vasylovych
Žukauskas, Pranas
Vveinhardt, Jolita
Andriukaitienė, Regina
Ажажа, Марина Андріївна
Ажажа, Марина Андреевна
Azhazha, Maryna Andriyivna
Алейнікова, Олена Володимирівна
Алейникова, Елена Владимировна
Aleynikova, Olena Volodymyrivna
Бут, Володимир Васильович
Бут, Владимир Васильевич
But, Volodymyr Vasylovych
Венгер, Ольга Миколаївна
Венгер, Ольга Николаевна
Venher, Olgha Mykolayivna
Діденко, Ніна
Диденко, Нина
Didenko, Nina
Дибчинська, Яна Станіславівна
Дыбчинская, Яна Станиславовна
Dybchynska, Yana Stanislavivna
Капітаненко, Наталія Петрівна
Капитаненко, Наталья Петровна
Kapytanenko, Nataliya Petrivna
Крайнік, Олена Миколаївна
Крайник, Елена Николаевна
Kraynik, Olena Mykolayivna
Максименюк, Марина Юріївна
Максименюк, Марина Юрьевна
Maksymenyuk, Maryna Yuriyivna
Мельник, Вікторія Володимирівна
Мельник, Виктория Владимировна
Melnyk, Viktoriya Volodymyrivna
Мороз, Олег Семенович
Moroz, Oleh Semenovych
Нікітенко, Віталіна Олекандрівна
Никитенко, Виталина Александровна
Nikitenko, Vitalina Oleksandrivna
Онищенко, Оксана Анатоліївна
Онищенко, Оксана Анатольевна
Onyshchenko, Oksana Anatoliyivna
Постол, Олена Евгеніївна
Постол, Елена Евгеньевна
Postol, Olena Yevhenivna
Романенко, Тетяна Петрівна
Романенко, Татьяна Петровна
Romanenko, Tetyana Petrivna
Сергієнко, Тетяна Іванівна
Сергиенко, Татьяна Ивановна
Serhiyenko, Tetyana Ivanivna
Фурсін, Олександр Олександрович
Фурсин, Александр Александрович
Fursin, Oleksandr Oleksandrovych
Муц, Луай Файсал
Muts, Luay
Чернова, Людмила Сергіївна
Чернова, Людмила Сергеевна
Chernova, Lyudmyla Serhiyivna
Чернова, Любава Сергіївна
Чернова, Любава Сергеевна
Chernova, Lyubava Serhiyivna
Шавкун, Ірина
Шавкун, Ирина
Vienažindienė, Milita
Greblikaitė, Jolita
Tamulienė, Vilma
Keywords: адміністрування
публічне управління
інформаційне суспільство
інформатизація
нелінійно-синергетична методологія
смарт-суспільство
публічна сфера
ноосферне управління
администрирование
публичное управление
информационное общество
информатизация
нелинейно-синергетическая методология
смарт-общество
публичная сфера
ноосферное управления
administration
public administration
information society
informatization
nonlinear synergetic methodology
smart society
public sphere
noospheric administration
Issue Date: 2017
Publisher: ЗДІА
Citation: Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід [Електронний ресурс] : монографія / ред. С. Чернов, В. Воронкова, В. Банах, та ін. ; ЗДІА. - Запоріжжя : ЗДІА, 2017. - 603 c. - ISBN 978-617-685-027-4 : 180 грн.
Abstract: UA : У монографії представлено концептуальний аналіз публічного управління та адміністрування, предметом вивчення якого є аналіз економічних, соціальних та політичних процесів, що відбуваються в публічній сфері, а об'єктом теоретико- методологічні і методичні основи управління в публічній сфері в умовах інформаційного суспільства. У монографії представлено вітчизняний і зарубіжний досвід публічного управління та адміністрування, представлений досвідом європеїзації публічного управління та адміністрування посткомуністичних країн Центральної та Східної Європи, а також вплив цього процесу на публічне управлінням та адміністрування в Україні. У монографії представлено досвід Литви, яка демонструє європейський рівень публічного управління та адміністрування на основі реалізації на практиці принципів "доброго управління", що є ефективним досвідом публічного управління та адміністрування. Монографія призначена для фахівців, працівників публічного управління та адміністрування, науковців, педагогів, студентів та магістрантів, всіх тих, хто зацікавлений в окресленому колі проблем, що аналізуються.
EN : The monograph presents a conceptual analysis of public management and governance, the subject of which is the economic, social and political processes taking place in the public sphere, and the object of theoretical-methodological and methodical bases of administration in the public sphere. In the monograph presented by domestic and foreign experience in public administration, in particular the experience of Europeanization of public administration of the post-Communist countries of Central and Eastern Europe, as well as the impact of this process on public administration in Ukraine. In the monograph shows the experience of Lithuania, which demonstrates the European level public administration on the basis of the implementation in practice of the principles of "Good Governance" is good "proper" governance. Designed for professionals, employees of State and local governments, scholars, teachers, students, and graduates, all those who are interested in the outlined circle of problems.
URI: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/568
ISBN: 978-617-685-027-4
Appears in Collections:Наукові видання ІМЛК
Наукові видання МОУП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
60347PYA.pdf4.84 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.