Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/566
Title: УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ
Other Titles: УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ
RISK MANAGEMENT FOR SAVING PEOPLE`S LIFE
Authors: Воденніков, Сергій Анатолійоич
Воденников, Сергей Анатольевич
Vodennikov, Sergey
Тарасов, Вячеслав Кирилович
Тарасов, Вячеслав Кириллович
Tarasov, Vyacheslav
Румянцев, Владислав Ростиславович
Румянцев, Владислав Ростиславович
Rumyantsev, Vladislav
Шкляр, Тетяна Володимирівна
Шкляр, Татьяна Владимировна
Schklyar, Tatyana
Keywords: менеджмент
модель
ризики
карта
блок-схема
моніторинг
ймовірність небезпек
заходи
збереження життя
риски
мониторинг
вероятность опасностей
мероприятия
сохранение жизни
management
model
risk
map
flowchart
monitoring
the probability of danger
measures
preserving life
Issue Date: 2016
Publisher: ЗДІА
Citation: Воденніков, С. А. Управління ризиками для збереження життя людей / С. А. Воденніков, В. К. Тарасов, В. Р. Румянцев, Т. В. Шкляр // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / ред. В. Г. Воронкова. - Запоріжжя, 2016. - Вип. 67 (2016). - C. 267 - 276
Abstract: UA : В статті виконано аналіз сучасних підходів до управління охороною праці на різних рівнях з урахуванням небезпечних ризиків на виробництві і в побуті. Це дає можливість зниження впливу «людського фактору». Представлено замкнуту модель менеджменту охорони праці для визначення найбільших можливих ризиків і пріоритетних напрямків внесення коштів підприємства для зниження аварій, травм і професійних захворювань. Наведено формули для визначення ризику. Представлена раціональна схема управління, карта ризиків в залежності від витрат, блок-схема моніторингу, оцінка ймовірності і параметрів небезпечних подій. Запропоновано рекомендації до плану заходів безпеки.
RU : В статье выполнен анализ современных подходов к управлению охраной труда на различных уровнях с учетом опасных рисков на производстве и в быту. Это дает возможность снижения влияния «человеческого фактора». Представлена замкнутая модель менеджмента охраны труда для определения наиболее возможных рисков и приоритетных направлений внесения средств предприятия для снижения аварий, травм и профессиональных заболеваний. Приведены формулы для определения риска. Представлена рациональная схема управления, карта рисков в зависимости от затрат, блок-схема мониторинга, оценка вероятности и параметров опасных событий. Предложены рекомендации к плану мер безопасности. Ключевые слова: менеджмент,
УТ Ж In the article the analysis of modern approaches to labor protection management at different levels, taking into account the dangerous risks at work and at home. This makes it possible to reduce the influence of the "human factor". Presented closed model of labor management, determined the major risks and priorities of the money introduction of the company to reduce accidents, injuries and occupational diseases. Presented the formula for determining risk. Presented the rational scheme of management, map risks depending on the cost, a block diagram of monitoring, evaluation parameters and likelihood of hazardous events. Offered recommendations to the security plan. Key words:
URI: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/566
Appears in Collections:ГУМАНІТАРНИЙ ВІСНИК
Наукові видання М
Наукові видання ПЕОП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gvzdia_67_267.pdf1.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.