Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/525
Title: КОНЦЕПТУАЛІЗАЦЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ ТЕОРІЇ К. РОДЖЕРСА, ЦЕНТРОВАНОЇ НА ЛЮДИНІ
Other Titles: КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ К. РОДЖЕРСА, ЦЕНТРИРОВАННОЙ НА ЧЕЛОВЕКЕ
CONCEPTUALIZING OF A HUMANISTIC THEORY OF K. ROGERS, CENTERED ON A MAN
Authors: Шаповалова, Лілія Олександрівна
Шаповалова, Лилия Александровна
Shapovalova, Lilia
Keywords: К.Роджерс
гуманістична теорія
клієнт-центрована терапія
людина
актуалізація
організмічний оціночний процес
холістична система
самоактуалізація
когнітивний процес
гуманистическая терапия
клиент-центрированная терапия
человек
актуализация
организмический оценочный процесс
холистическая система
самоактуализация
когнитивный процесс
K. Rogers
humanistic theory
client centered therapy
man
updating
holistic system
self actualization
cognitive process
Issue Date: 2017
Publisher: ЗДІА
Citation: Шаповалова, Л. О. Концептуалізація гуманістичної теорії К. Роджерса, центрованої на людині / Л. О. Шаповалова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / ред. В. Г. Воронкова. - Запоріжжя, 2017. - Вип. 68 (2017). - C. 159 - 167
Abstract: UA : Представлено концептуалізацію гуманістичної теорії К. Роджерса, центрованої на людині, та виявлені її складові, що допомагають людині розвиватися та удосконалюватися. Для реалізації даної мети сформульовано задачі гуманістичної психології, центрованої на людині, та представлена характеристика складових гуманістичної терапії. Розкрито поняттєво-категорійний апарат гуманістичної теорії, її сутність, виявлено проблеми психології, центрованої на людині. Як результат, обґрунтовано сутність наукового дослідження терапії К. Роджерса, що базується на емпіричному дослідженні, в основі якого техніки ефективного консультування, що базуються на безумовній позитивній увазі, конгруентності та емпатичному підході до людини. Результати дослідження привели до висновків, що у результаті даної терапії у клієнта буде розвиватися більша кількість здорових якостей, властивих самоактулізованим людям, включаючи відкритість переживанню, самоприйнятття і довіру до організмічного переживання.
RU : Представлена концептуализация гуманистической теории К. Роджерса, центрированной на человеке, и выявлены ее составляющие, которые помогают человеку развиваться и совершенствоваться. Для реализации данной цели сформулированы задачи гуманистической психологии, центрированной на человеке, и представлена характеристика составляющих гуманистической терапии. Раскрыт понятийно-категориальный аппарат гуманистической теории, ее сущность, выявлены проблемы психологии, центрированной на человеке. Как результат, обоснована сущность научного исследования терапии К. Роджерса, которая базируется на эмпирическом исследовании, в основе которого техники эффективного консультирования, базирующиеся на безусловном позитивном внимании, конгруэнтности и эмпатическом подходе к человеку. Результаты исследования привели к выводам, что в результате данной терапии у клиента будет развиваться большее количество здоровых качеств, свойственным самоактуализирующим людям, включая открытость переживанию, самопринятие и доверие к организмическому переживанию.
EN : Submitted Conceptualization humanistic theory of K. Rogers, centered on the man, and found its components that help a person to develop and improve is submitted. For realization of this purpose formulated the task of humanistic psychology, centered on a man was formulated , and was described by the characteristic components of humanistic therapy. As a result, the entity scientific research therapy k. Rogers, based on empirical research based on the techniques of effective counseling based on unconditional positive mind, congruence and approach to the person is substantiated. Results of the study led to the conclusion that as result of this therapy the client will develop more healthy qualities, including openness and trust to organizm experiences.
URI: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/525
Appears in Collections:ГУМАНІТАРНИЙ ВІСНИК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gvzdia_68_15.pdf2.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.