Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/518
Title: ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО В СВІТІ ТА УКРАЇНІ : ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ЗАКОНОМІРНОСТ І РОЗВИТКУ
Other Titles: Information Society in the World and Ukraine: Problems of Formation and Patterns of Development
Authors: Воронкова, Валентина Григорівна
Voronkova, Valentyna
Ажажа, Марина Андріївна
Azhazha, Marina
Банах, Людмила Степанівна
Banakh, Lyudmila
Білогур, Влада Євгенівна
Bilohur, Vlada
Гордієнко, Сергій Георгієвич
Gordienko, Sergey
Дзьобань, Олександр Петрович
Dzoban, Oleksandr
Кивлюк, Ольга Петрівна
Kyvliuk, Olga
Кононець, Марія Олександрівна
Kononets, Maria
Кримець, Людмила Володимирівна
Krymets, Liudmyla
Лазаревич, Анатолій Аркадійович
Lazarevich, Anatoliy
Максименюк, Марина Юріївна
Maksimenyuk, Marina
Мельник, Вікторія Володимирівна
Melnyk, Victoria
МУЦ ЛУАЙ ФАЙСАЛ, Луай Файсал
Мuts, Luai Faisal
Нікітенко, Віталіна Олександрівна
Nikitenko, Vìtalina
Пунченко, Олег Петрович
Punchenko, Oleg
Соснін, Олександр Васильович
Sosnin, Oleksandr
Хлєбнікова, Альона Андріївна
Hlyebnikova, Alena
Keywords: інформаційне суспільство
масова культура
information society
mass culture
постиндустриальное общество
информатизация
postindustrial society
informatization
концептуалізація
глобалізація
conceptualization
globalization
управління науково-освітнім простором
соціальне управління
management of scientific and educational space
social management
інформаційно-комунікаційні технології
"суспільство знань"
information and communication technologies
"a society of knowledge"
інноваційне мислення
безперервна освіта
innovative thinking
continuous education
цілісність особистості
integrity personality
самоорганізація соціуму
інформатизація життя
self-organization of society
informatization of life
соціальний капітал
інтелектуально-професійна соціалізація
social capital
intellectual-professional socialization
Issue Date: 2017
Publisher: ЗДІА
Citation: Інформаційне суспільство в світі та Україні: проблеми становлення та закономірності розвитку [Електронний ресурс] : колектив. монографія / ред. В. Г. Воронкова ; ЗДІА. - Запоріжжя : ЗГЕК ЗДІА, 2017. - 282 c.
Abstract: UA : Монографію «Інформаційне суспільство в світі та Україні: проблеми становлення та закономірності розвитку» підготовлено як результат виконання завдань НДР, затвердженої Міністерством освіти і науки України «Удосконалення механізмів розвитку інформаційного суспільства як цивілізаційної парадигми сучасного українського суспільства в умовах глобалізації» 0115U002343 (2015-2017). В монографії висвітлено теоретико-методологічні, концептуальні та праксеологічні засади становлення і розвитку інформаційного суспільства в Україні та світі. Особлива увага приділена питанням еволюції від homo sapiens до homo informaticus в контексті антропологічних вимірів, управлінню науково-освітнім простором інформаційного суспільства, еволюції та інформаційного суспільства в «суспільство знань» та закономірностям становлення smart-суспільства. В монографії використано синергетичну методологію для аналізу інформаційного суспільства як нелінійного середовища. Орієнтована на науковців, управлінців вищої освіти, викладачів соціально-філософських дисциплін, широкого загалу читачів, що цікавляться проблемою становлення і розвитку інформаційного суспільства в Україні та світі та процесами змін у суспільстві.
EN : The monograph "Information Society in the World and Ukraine: Problems of Formation and Patterns of Development" was prepared as a result of the tasks of the SRW approved by the Ministry of Education and Science of Ukraine "Improving the mechanisms of the development of the information society as a civilization paradigm of modern Ukrainian society in the conditions of globalization" 0115U002343 (2015-2017). The monograph covers theoretical and methodological, conceptual and praxeological principles of formation and development of the information society in Ukraine and in the world. Particular attention is paid to the issues of evolution from homo sapiens to homo informaticus in the context of anthropological measurements, the management of the scientific and educational space of the information society, evolution and the information society in the "society of knowledge" and the laws of the formation of smart-society. The monograph uses a synergetic methodology for the analysis of the information society as a nonlinear environment. The monograph is focused on scholars, higher education managers, teachers of social and philosophical disciplines, a wide range of readers interested in the problem of the formation and development of an information society in Ukraine and in the world and processes of change in society.
Description: Ажажа М. А. - ORCID: 0000-0001-6067-3926; Банах Л. С. - ORCID: 0000-0002-1583-2892; Білогур В. Є. - ORCID 0000-0001-9041-7050; Воронкова В. Г. - ORCID: 0000-0003-4361-1701; Гордіїнко С. Г. - ORCID:0000-0003-0392-2601; Дзьобань О. П. - ORCID: 0000-0002-2075-7508; Кивлюк О. П. - ORCID: 0000-0002-7900-9299; Кононець М. О. - ORCID: 0000-0001-9303-707X; Лазаревич А. А. - ORCID: 0000-0002-3365-2019; Максименюк М. Ю. - ORCID: 0000-0001-5980-5717; Мельник В. В. - ORCID: 0000-0001-5976-5823; Муц Луай Файсал- ORCID: 0000-0003-4136-9579; Нікітенко В. О. - ORCID: 0000-0001-9588-7836; Пунченко О. П. - ORCID: 0000-0003-2694-6841; Соснін О. В. - ORCID: 0000-0003-4188-0887;
URI: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/518
ISSN: ISBN 978-617-685-041-0
Appears in Collections:Наукові видання ФСН
Наукові видання ІМЛК
Наукові видання МОУП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
61616KolMon.pdf2.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.