Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/454
Title: ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА І ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Other Titles: Философские основания коммуникативных технологий в развитии туристического бизнеса в условиях информационного общества и глобализации
PHILOSOPHIC MESURAMENTS OF COMMUNICATION TECHNOLOGIES OF TOURISM IN CONDITIONS OF INFORMATION SOCIETY AND GLOBALIZATION
Authors: Нікітенко, Віталіна Олександрівна
Никитенко, Виталина Александровна
Nikitenko, Vìtalina
Keywords: концепція комунікаційних технологій
туризм
інформаційне суспільство
культура
глобалізація
культура спілкування
цивілізація
концепция коммуникационных технологий
информационное общество
глобализация
культура общения
цивилизация
communication technologies
tourism
information society
culture
globalization
cross cultural communication
civilization
Issue Date: 2017
Publisher: ЗДІА
Citation: Нікітенко, В. О. Філософські засади комунікативних технологій у розвитку туристичного бізнесу в умовах інформаційного суспільства і глобалізації / В. О. Нікітенко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / ред. В. Г. Воронкова. - Запоріжжя, 2017. - Вип. 68 (2017). - C. 89 - 97
Abstract: UA : В статті сформовано концепцію комунікаційних технологій у розвитку туризму в умовах інформаційного суспільства і глобалізації. Багато уваги приділяється поліпшенню комунікаційних технологій в розвитку туризму в умовах інформаційного суспільства та глобалізації. Виділено основні фактори успішного розвитку українського туризму в майбутньому; проводяться дослідження соціальних аспектів розвитку туризму різних культур. Проаналізовано сучасний стан вітчизняного та світового туризму.
RU : В статье сформирована концепция коммуникационных технологий в развитии туризма в условиях информационного общества и глобализации. Много внимания уделяется улучшению коммуникационных технологий в развитии туризма в условиях информационного общества и глобализации. Выделены основные факторы развития украинского туризма в будущем; проводятся исследования социальных аспектов развития туризма в разных культурах. Проанализировано современное состояние отчественного и мирововго туризма
EN : The concept of communication technologies in the development of tourism in the information society and globalization is formed in the article. Much attention is paid to improving the areas of communication technologies in the development of tourism in the information society and globalization; the main factors of the successful development of Ukrainian tourism in the nearest future are highlighted; the researches of social aspects in different cultures are conducted; modern state of domestic and world tourism is analyzed
URI: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/454
Appears in Collections:ГУМАНІТАРНИЙ ВІСНИК
Наукові видання ІМЛК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gvzdia_68_8.pdfстаття2.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.