Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/453
Title: КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: МЕТОДОЛОГІЯ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО ДИСКУРСУ
Other Titles: КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: МЕТОДОЛОГИЯ ПОСТМОДЕРНИСТСКОГО ДИСКУРСА
CONCEPUTUALIZATIO OF INFORMATIO SOCIETY DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF POSTMODERN METHODOLOGY
Authors: Максименюк, Марина Юріївна
Максименюк, Марина Юрьевна
Maksimenyuk, Marina
Keywords: концептуалізація
інформаційне суспільство
глобалізація
нелінійний розвиток
постмодерністський дискурс
постмодерністський розвиток
методологія постмодерністського дискурсу
концептуализация
информационное общество
глобализация
нелинейное развитие
постмодернистский дискурс
постмодернистское развитие
методология постмодернистского дискурса
conceptualization
information societ
globalization
development of linear
postmodern discourse
postmodern development
methodology of postmodern discourse
Issue Date: 2017
Publisher: ЗДІА
Citation: Максименюк, М. Ю. Концептуалізація розвитку інформаційного суспільства в контексті глобалізації: методологія постмодерністського дискурсу / М. Ю. Максименюк // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / ред. В. Г. Воронкова. - Запоріжжя, 2017. - Вип. 68 (2017). - C. 78 - 88
Abstract: UA : В статті розглядається розвиток інформаційного суспільства в умовах глобалізації та методології постмодерністського дискурсу. Проаналізовано, що представляє собою постмодерністська цивілізація, в контексті якої розвивається інформаційне суспільство. Виявлено сутність постмодерністського розвитку інформаційного суспільства в умовах глобалізації та проаналізовано сучасні проблеми інформаційного суспільствам в умовах постмодерністського дискурсу. Методологія дослідження - методологія нелінійного розвитку, яка представлена постмодерністським дискурсом. Наукова новизна проблеми – у здійсненні аналізу інформаційного суспільства у вимірах нелінійного розвитку цивілізації, детермінованих постмодерністською глобальною історією. Висновок: зростання процесів нелінійної динаміки розвитку сучасного віту зумовлено економікою, розвитком інформації, безпекою (екологія, ядерна енергетика, атомне знаряддя), хоча і часто фрагментарна, розірвана, амбівалентна.
RU : В статье рассматривается развитие информационного общества в условиях глобализации и методологии постмодерниского дискурса. Проанализировано, что представляет собой постмодернистская цивилизация, в контексте которой развивается информационное общество. Выявлены сущность постмодернистского развития информационного общества в условиях глобализации и проанализированы современные проблемы информационного общества в условиях постмодернистского дискурса. Методология исследования – методология нелинейного развития, которая представлена постмодернсистским дискурсом. Научная новизна проблемы – в осуществлении анализа информационного общества в измерениях нелинейного развития цивилизации. Вывод: увеличение процессов нелинейной динамики развития современного общества обусловлено экономикой, развитием информации, безопасностью (экология, ядерная энергетика, атомное оружие), развитием, хотя и часто фрагментарным, разорванным, амбивалентным
EN : The development of the information society in the context of globalization and methodology of postmodern discourse is analyzed in the article. The essence of postmodern civilization, which is developing in the context of the information society is analyzed. The essence of postmodern information society in the context of globalization and analyzes of the current problems of the information society in postmodern discourse are detected. Research Methodology is the methodology of nonlinear development, which is represented by a postmodern discourse. Scientific novelty of the problem is the analysis of the information society in nonlinear measurement of civilization, determined by postmodernist global history. Conclusion: the growth process of nonlinear dynamics of modern world is actining due to the economy, the development of information security (environmental, nuclear power, nuclear instrument).
URI: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/453
Appears in Collections:ГУМАНІТАРНИЙ ВІСНИК
Наукові видання МОУП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gvzdia_68_7.pdfстаття2.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.