Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/424
Title: ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ТЕХЛОГІЇ У РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ: ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИЙ КОНТЕКСТ
Other Titles: ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА: ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫЙ КОНТЕКСТ
INFORMATION AND COMMUNICSTION TECHNOLOGIES IN TOURIST BUSINESS: GLOBALIZATION CONTEXT
Authors: Нікітенко, Віталіна Олександрівна
Никитенко, Виталина Александровна
Nikitenko, Vìtalina
Нікітенко, Еліна Костянтинівна
Никитенко, Элина Константиновна
Nikitenko, Elina
Keywords: інформаційно-комунікативні технології
туризм
туристичний бізнес
глобалізація
інформаційне суспільство
информационно-коммуникативные технологии
туризм
туристический бизнес
глобализация
информационное общество
information and communication technologies
tourism
globalization
information society
Issue Date: 2017
Publisher: ЗДІА
Citation: Нікітенко, В. О. Інформаційно-комунікативні технології у розвитку туристичного бізнесу: глобалізаційний контекст / В. О. Нікітенко, Е. К. Нікітенко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / ред. В. Г. Воронкова. - Запоріжжя, 2017. - Вип. 69 (2017). - C. 130 - 135
Abstract: UA : Розвиток інформаційно-комунікативних технологій у функціонуванні туристичного бізнесу не втрачає актуальності. В статті дається аналіз концепції інформаційних комунікацій для туристичного бізнесу, що розвиваються в умовах інформаційного суспільства і глобалізації. Розкрито поняттєво-категорійний апарат інформаційних комунікацій для туристичного бізнесу, що у значній мірі поглиблює концепцію інформаційних комунікацій. Проаналізовано зарубіжний досвід становлення і розвитку інформаційно-комунікативних технологій, націлених на інноваційний розвиток, що сприяє пошуку шляхів підвищення ефективності роботи туристичного бізнесу. Зроблено акцент на розвиток інформаційного суспільства, детермінованого інформаційно-комунікативними технологіями. Метод – синергетичний, завдяки якому поглиблено розвиток інформаційно-комунікативних те хнологій у нелінійному середовищі. Результат – сформовано концепцію інформаційно- комунікативних технологій, що розкривають сутність і напрямки інформаційно-комунікативного процесу завдяки упровадженню в управлінську діяльність категорій «інформація» і «комунікація». Практичні рекомендації – сучасна управлінська практика потребує підготовки бізнес-менеджерів, здатних працювати в комунікаційному середовищі, його поглиблювати і удосконалювати роботу туристичного бізнесу.
RU : Развитие информационно-коммуникативных технологий в функционировании туристического бизнеса не теряет актуальности. В статье дается анализ информационных коммуникаций для туристического бизнеса, который развивается в условиях информационного общества и глобализации. Раскрыт понятийно- категориальный аппарат информационных коммуникаций для туристического бизнеса, который в значительной степени углубляет концепцию информационных коммуникаций. Проанализирован зарубежный опыт становления и развития информационно-коммуникативных технологий, нацеленный на инновационное развитие, который содействует поиску путей повышения эффективности работы туристического бизнеса. Сделан акцент на развитие информационного общества, детерминированного информационно-коммуникативными технологиями. Метод – синергетический, благодаря которому углублено развитие информационно-коммуникативных технологий в нелинейной среде. Результат – сформирована концепция информационно-коммуникативных технологий, которая раскрывает сущность и направления информационно-коммуникативного процесса благодаря внедрению в управленческую деятельность категорий «информация» и «коммуникация». Практические рекомендации – современная управленческая практика требует подготовки бизнес-менеджеров, способных работать в коммуникативной среде, ее углублять и совершенствовать работу туристического бизнеса
EN : The development of information and communication technologies in the operation of tourism business does not lose its relevance. The article analyzes the concept of information communication for tourism, developing the information society and globalization. The article reveals the conceptual-categorical information communications device for business travel, which substantially enhances the concept of information communications. The foreign experience of formation and development of information and communication technologies aimed at innovative development, contributing to finding ways to improve the efficiency of tourism is shown. The emphasis on the development of the information society, deterministic information and communication technologies is made. Method - synergy, whereby the depth development of information and communication technology in nonlinear medium. Result - the concept of information and communication technologies that reveal the essence and direction information and communication process through the introduction of management activities in the categories of "information" and "communication» is formed. Practical advice - modern management practice requires training business managers able to work in a communications environment, and improve its work to deepen tourism.
URI: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/424
Appears in Collections:ГУМАНІТАРНИЙ ВІСНИК
Наукові видання ІМЛК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gvzdia_69_130.pdfстаття305.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.