Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/396
Title: Експертні системи в медицині
Other Titles: Экспертные системы в медицине
Expert systems in medicine
Authors: Синєкоп, Юрій Степанович
Синекоп, Юрий Степанович
Synekop, Yuriy Stepanovych
Продеус, Аркадій Миколайович
Продеус, Аркадий Николаевич
Prodeus, Arkadiy Mykolayovich
Швець, Євген Якович
Швец, Евгений Яковлевич
Svets, Yevgen Yakovych
Кісельов, Єгор Миколайович
Киселев, Егор Николаевич
Kiselev, Egor Mykolayovich
Баран, Михайло Мирославович
Баран, Михаил Мирославович
Baran, Myhaylo Myroslavovych
Keywords: інженерія знань
knowledge engineering
штучний інтелект
аrtificial Intelligence
автоматизація ухвалення рішень
автоматизация принятия решений
automation of decision-making
Issue Date: 24-Apr-2014
Publisher: ЗДІА
Abstract: UA: У навчальному посібнику розглянуті питання технології експертних систем медичного призначення. При цьому враховано, що найбільшого поширення набуло трактування ЕС як різновидів систем штучного інтелекту. Така точка зору є синтетичною, оскільки узагальнює досягнення декількох технологій - програмування, системотехніки, інженерії знань, обчислювальної техніки, - що істотно використовують апарат математичної статистики, формальної логіки, теорії множин і ряду інших математичних дисциплін. Розглянуті питання практичної реалізації експертних систем, приведені численні приклади практичної реалізації медичних експертних і інформаційно-довідкових систем. У додатках дани описи комп'ютерних практикумів (лабораторних робіт), реалізованих в середовищах Excel і Matlab, виконання яких дозволить краще засвоїти елементи теорії і практики створення експертних систем медичного призначення. Навчальний посібник призначений для студентів, аспірантів, фахівців в області біомедичної електроніки, а також для медичних працівників, що цікавляться автоматизацією ухвалення рішень. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України у якості навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів України. Гриф надано 17.02.2014, лист №1/11-2642.
RU: В учебном пособии рассмотрены вопросы технологии экспертных систем медицинского назначения. При этом учтено, что наибольшее распространение получило трактовки ЕС как разновидностей систем искусственного интеллекта. Такая точка зрения синтетической, поскольку обобщает достижения нескольких технологий - программирование, системотехники, инженерии знаний, вычислительной техники, - что существенно используют аппарат математической статистики, формальной логики, теории множеств и ряда других математических дисциплин. Рассмотрены вопросы практической реализации экспертных систем, приведены многочисленные примеры практической реализации медицинских экспертных и информационно-справочных систем. В приложениях даны описания компьютерных практикумов (лабораторных работ), реализованных в средах Excel и Matlab, выполнение которых позволит лучше усвоить элементы теории и практики создания экспертных систем медицинского назначения. Учебное пособие предназначено для студентов, аспирантов, специалистов в области биомедицинской электроники, а также для медицинских работников, интересующихся автоматизацией принятия решений. Рекомендовано Министерством образования и науки Украины в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений Украины. Гриф предоставлено 17.02.2014, письмо №1 / 11-2642.
EN: The textbook deals with the technology of expert medical systems. It is taken into account that the most widely used interpretation of the ES as varieties of artificial intelligence systems. This point of view is synthetic, because it summarizes the achievements of several technologies - programming, system engineering, engineering knowledge, computing technology - that essentially use the apparatus of mathematical statistics, formal logic, set theory and a number of other mathematical disciplines. The questions of practical realization of expert systems are considered, numerous examples of practical realization of medical expert and informational reference systems are given. The appendix describes the computer workshops (laboratory works) implemented in the environments Excel and Matlab, the implementation of which will better absorb the elements of the theory and practice of creating expert medical systems. The manual is intended for students, postgraduates, biomedical electronics specialists, as well as for healthcare professionals interested in automating decision making. Recommended by the Ministry of Education and Science of Ukraine as a textbook for students of higher educational institutions of Ukraine. Griff was given on 02/17/2014, the letter №1 / 11-2642.
Description: Експертні системи в медицині [Електронний ресурс] : навч. посібник для внз : [рек. М-вом освіти і науки України] / Ю. С. Синєкоп, А. М. Продеус, Є. Я. Швець та ін. ; НТУУ "КПІ"; ЗДІА. - Запоріжжя : ЗДІА, 2014. - 332 c. : iл. - ISBN 978-966-8462-95-5
URI: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/396
ISBN: 978-966-8462-95-5
Appears in Collections:Навчальні видання МЕІС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ES_UchebnoePosobie.pdf6.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.