Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/393
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNikitenko, Vìtalina-
dc.contributor.authorНікітенко, Віталіна Олександрівна-
dc.contributor.authorНикитенко, Виталина Александровна-
dc.date.accessioned2018-02-15T08:12:19Z-
dc.date.available2018-02-15T08:12:19Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationNikitenko, V. Optimization of the development of tourism business in the conditions of information society / V. Nikitenko // Humanitarian Bulletin of the Zaporizhzhya State Engineering Academy / ed. V. Voronkova. - Zaporizhzhia, 2017. - Release 71 (2017). - p. 71 - 76uk
dc.identifier.urihttp://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/393-
dc.descriptionORCID 0000-0001-9588-7836uk
dc.description.abstractEN : Urgency of the research lies in the fact that today, tourism has become an integral part of every country in the world, because it is one of the most dynamic and profitable among all sectors of the world economy, contributes to the strengthening and spread of economic, social and cultural ties.In the modern world tourism is seen as a socio-economic phenomenon that exerts a direct and indirect influence on the development of information society and of all related infrastructure and members of the population. Modern tourism is based on a high level of transport development, social sphere and services, which, in the final analysis, turns it into a highly profitable branch of the economy. Studies which have been conducted by the World Tourism Organization (WTO) show that the state of the global tourism industry, despite the objective difficulties of recent years, is generally stable and the industry maintains the position of the largest, high-yielding and fast-growing sector of the world economy. Target setting. In the article we try to analyze and conceptualize the investigations on the priority trends of information society development in context of economic, social and cultural rationale of tourism business functioning. The problem of the research is related to the impact of tourism on the man in the spiritual level, and self-realization in the information society and globalization; the risks that may arise from the implementation of tourist service projects are considered. The aim of the research is to present the impact of tourism on a person in the context of globalization and the information society and to determine the directions for the development of tourism in the information society and globalization. Research methods which were used: theoretical analysis, synthesis and generalization. Results: the directions for the development of tourism in the information society and globalization are outlined, so they are: to improve actively tourism legislation, to promote the development of tourist operators activities at the level of state structures, to stimulate the private initiative of local tourist firms, to pay special attention to enhancing the role of tourism safety, to promote the development of the scientific discourse of tourism, to promote greater interaction and diversity of businesses, state and public organizations and associations, to help the strengthening of the social orientation of the tourism accessible to all segments of the population, to study the experience of countries that are actively engaged in tourism businessuk
dc.description.abstractUA : Актуальність дослідження полягає в тому, що сьогодні туризм став невід'ємною частиною стабільного і стрімкого розвитку кожної країни світу, оскільки він є одним з найбільш динамічних та вигідних серед усіх галузей світової економіки, сприяє посиленню та поширенню економічних, соціальних та культурних зв'язків. У сучасному світі туризм розглядається як соціально-економічний феномен, який безпосередньо і опосередковано впливає на розвиток інформаційного суспільства та всієї пов'язаної з ним інфраструктури. Сучасний туризм базується на високому рівні розвитку транспорту, соціальної сфери та послуг, що, в кінцевому рахунку, перетворює його у високоприбуткову галузь економіки. Дослідження, проведені Всесвітньою туристичною організацією (СОТ), показують, що стан світової індустрії туризму, незважаючи на об'єктивні труднощі останніх років, в цілому стабільний, і промисловість підтримує позиції найбільшого, високодохідного та швидкого розвитку, зростаючий сектор світової економіки. Мета статті. У статті ми намагаємося проаналізувати та осмислити дослідження щодо пріоритетних напрямків розвитку туристичного бізнесу в умовах інформаційного суспільства. Проблема дослідження пов'язана з впливом туризму на людину на духовному рівні та самореалізацією в інформаційному суспільстві та глобалізації; розглядаються ризики, які можуть виникнути в результаті реалізації проектів, пов’язаних із туристичним обслуговуванням. Метою дослідження є виявлення впливу туризму на людину в контексті глобалізації та інформаційного суспільства та визначення напрямків розвитку туризму в інформаційному суспільстві та глобалізації. Методи дослідження, які використовувались: теоретичний аналіз, синтез та узагальнення. Результати: намічені напрями розвитку туризму в інформаційному суспільстві та глобалізація, а саме: активно активізувати туристичне законодавство, сприяти розвитку діяльності туристичних операторів на рівні державних структур, стимулювати приватну ініціативу місцевих туристичних фірм, приділяти особливу увагу підвищенню ролі туристичної безпеки, сприяти розвитку наукового дискурсу туризму, сприяти поглибленню взаємодії та різноманітності підприємств, державних та громадських організацій та об'єднань, сприяти зміцненню соціальної орієнтації туризму, доступному для всіх верств населення, вивчити досвід країн, які активно займаються туристичним бізнесомuk
dc.description.abstractRU : Актуальность исследования состоит в том, что сегодня туризм становится неотъемлемой частью стабильного и стремительного развития каждой страны мира, постольку есть одним из наиболее динамических и выгодных среди всех отраслей мировой экономики, содействует усилению и распространению Філософія Optimization of the development of tourism business in the conditions of information society 76 экономических, социальных и культурных связей. В современном мире туризм рассматривается как важный социально-экономический феномен, который непосредственно и опосредованно влияет на развитие информационного общества и всей связанной с ним инфраструктуры. Современный туризм базируется на высоком уровне развития транспорта, социальной сферы и услуг, что, в конечном счекте, превращает его в высокоприбыльную отрасль экономики. Исследования, проведенные Всемирной туристической организацией (ВТО), свидетельствуют, что положение мировой индустрии туризма, невзирая на объективные трудности последних лет, в целом стабильное, и промышленность поддерживает позиции самого высокого, высокоприбыльного и быстрого развития, увеличивающегося сектора экономики. Цель статьи. В статье мы пытаемся проанализировать и осмыслить исследования относительно приоритетных направлений развития туристического бизнеса в условиях информационного общества. Проблема исследования связана с влиянием туризма на человека на духовном уровне и самореализацию в информационном обществе и глобализации; рассматриваются риски, которые могут возникнуть в результате реализации проектов, связанных с туристическим обслуживанием. Целью исследования есть выявление влияния туризма на человека в контексте глобализации и информационного общества и определение направлений развития туризма в информационном обществе и глобализации. Методы исследования, которые использовались: теоретический анализ, синтез и обобщение. Результаты : намеченные направления развития туризма в информационном обществе и глобализации, а именно: активно активизировать туристическое законодательство, содействовать развитию деятельности туристических операторов на уровне государственных структур, стимулировать частную инициативу местных туристических фирм, приделять особенное внимание повышению роли туристической безопасности, содействовать развитию научного дискурса туризма, содействовать углублению взаимодействия и разнообразию предприятий, государственных и общественных организаций и объединений, содействовать укреплению социальной ориентации туризма, доступного для всех слоев населения, изучать опыт стран, которые активно занимаются туристическим бизенесомuk
dc.language.isoenuk
dc.publisherзuk
dc.subjectinformation societyuk
dc.subjectcommunication processuk
dc.subjecteconomic phenomenonuk
dc.subjecttourism developmentuk
dc.subjectcrosscultural communicationuk
dc.subjectdialogue of culturesuk
dc.subjectinternal cultureuk
dc.subjectself-realization of personalityuk
dc.subjectінформаційне суспільствоuk
dc.subjectпроцес спілкуванняuk
dc.subjectекономічний феноменuk
dc.subjectрозвиток туризмуuk
dc.subjectміжкультурне спілкуванняuk
dc.subjectдіалог культурuk
dc.subjectвнутрішня культураuk
dc.subjectсамореалізація особистостіuk
dc.subjectинформационное обществоuk
dc.subjectпроцесс общенияuk
dc.subjectэкономический феноменuk
dc.subjectразвитие туризмаuk
dc.subjectмежкультурное общениеuk
dc.subjectдиалог культурuk
dc.subjectвнутренняя культураuk
dc.subjectсамореализация личностиuk
dc.titleOPTIMIZATION OF THE DEVELOPMENT OF TOURISM BUSINESS IN THE CONDITIONS OF INFORMATION SOCIETYuk
dc.title.alternativeОПТИМІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВАuk
dc.title.alternativeОПТИМИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ІНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВАuk
dc.typeСтаттяuk
Appears in Collections:ГУМАНІТАРНИЙ ВІСНИК
Наукові роботи МКЗОД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gvzdia_70_71.pdfстаття216.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.