Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/376
Title: КУЛЬТУРА ЯК ГЕРМЕНЕВТИКА БУТТЯ
Other Titles: CULTURE AS A HERMENEUTICS OF ESSENCE
Authors: МЕЛЬНИК, ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
Melnyk, Victoria
Keywords: людина
самореалізація особистості
антропологічні засади
онтологічні засади
аксіологічні засади
культура
багатовимірність людини
глобальний простір
цінності
герменевтика буття
man
the self-realization of personality
anthropological principles
ontological principles
principles of aksìologìčnì
the culture
the multidimensional character of the person
the global space
Issue Date: 2017
Publisher: ЗДІА
Citation: Мельник, В. В. Культура як герменевтика буття / В. В. Мельник // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / ред. В. Г. Воронкова. - Запоріжжя, 2017. - Вип. 71 (2017). - C. 107 - 117
Abstract: UK : В статті проаналізовано сутність культури та кризові духовні явища, що проявляються в культурі в умовах глобалізації, зокрема, що духовна криза - це криза суспільних ідеалів і цінностей, які складають духовне ядро культури. Визначено, що культура як вираження антропологічних, онтологічних і аксіологічних засад є системою форм, які забезпечують становлення людського в людині, що забезпечуються антропологічними, онтологічними, аксіологічними чинниками. Предмет дослідження - культура як головний чинник удосконалення особистості. Методи – соціаксіологічний, антропологічний, системний, що дозволили розкрити культуру як зріз соціального простору удосконалення особистості. З’ясовано сутність культури як умови реалізації багатовимірності людини в умовах поглиблення глобальних викликів сучасності, що представляють собою основу для виявлення міжцивілізаційного спілкування і діалогу. Результат дослідження - розкрито умови переосмислення культурно-історичних, філософських і морально- аксіологічних принципів облаштування та представлено аналіз антропологічних засад культури як основи багатовимірності людини в умовах культурної глобалізації. Зроблено висновок, що антропологічні засади культури як основи зрізу соціального простору в умовах глобального соціального простору забезпечують становлення умов самореалізації людини в умовах культурної глобалізації. Антропологічні засади культури як основи соціального зрізу самореалізації особистсоті в умовах глобального соціального простору є найбільш фундаментальним способом людського буття, базисом реальності для людини. Онтологічні та аксіологічні засади є природно-історичним процесом, направленим на відображення родової сутності людини, вибору її можливостей, так як людина представляє сукупність загальнолюдських цінностей, які відмінити будь-яким законом неможливо.
EN : The article deals with the essence of the culture and the crisis of spiritual phenomena, manifested in the culture in a globalized world, in particular, spiritual crisis is a crisis of social ideals and values that make up the core of the spiritual culture. Determined that the culture as an expression of anthropological, ontological and aksìologìčnih principles is a system of forms, which provide the establishment of a human in the person provided by anthropological, ontologìčnimi, aksìologìčnimi factors. The subject of research culture as a slice of social space, improve personality. Methods-socìaksìologìčnij, anthropological, a system that allowed to reveal the culture as a slice of social space, improve personality. It is the essence of culture as the terms of realization of human bagatovimìrnostì in the face of deepening global challenges of our time, that represent the basis for the detection of mìžcivìlìzacìjnogo communication and dialogue. The result of the study-disclosed terms of rethinking cultural and historical, philosophical and moral-aksìologìčnih principles of arrangement and analyzes anthropological foundations of culture as the Foundation of human bagatovimìrnostì in the conditions of cultural globalization. Concluded that anthropological foundations of culture as the Foundation cut social space in terms of the reconfiguration of the global social space to ensure the establishment of conditions for self-realization of the person in terms of cultural globalization. Anthropological foundations of culture as the Foundation of the social section of selfrealization of osobistsotì in terms of global social space is the most fundamental way of the human being as the basis of reality for the man. Ontology and aksìologìčnì framework is a natural historical process directed to display the tribal entity the person choosing her capabilities as a man presents a set of common values, which abolish any law.
Description: ORCID 0000-0001-5976-5823
URI: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/376
Appears in Collections:ГУМАНІТАРНИЙ ВІСНИК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gvzdia_71_13.pdfстаття778.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.