Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/373
Title: ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСАД КОНЦЕПЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО- КУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПРОСТОРУ
Other Titles: FORMATION OF INNOVATIVE CONCEPTS OF THE CONCEPT OF INFORMATION AND CULTURAL MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF THE INTERDISCIPLINARY SPACE
Authors: Старовойт, Олена Василівна
STAROVOIT, OLENA
Keywords: інновація
культура
інформаційно-культурний менеджмент
соціокультурна діяльність
інноваційні технології
людина інноваційна
людський капітал
innovation
culture
information and cultural management
socio-cultural activity
innovative technologies
human innovation
human capital
Issue Date: 2017
Publisher: ЗДІА
Citation: Старовойт, О. В. Формування інноваційних засад концепції інформаційно-культурного менеджменту в системі міждисциплінарного простору / О. В. Старовойт // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / ред. В. Г. Воронкова. - Запоріжжя, 2017. - Вип. 71 (2017). - с. 76 - 82
Abstract: UA : Актуальність дослідження в тому, що проаналізовано інформаційно-культурний менеджмент та умови його становлення. Інформаційно-культурний менеджмент є результатом становлення інноваційного суспільства та креативно-знаннєвої економіки, в основі якої інновації. Постановка завдання – інформаційно-культурний менеджмент є основою формування інноваційного суспільства та інноваційної людини. Даний тип суспільства потребує розвитку інформаційно-культурного менеджменту в культурну практику знаннєво-інтелектуальної економіки. Аналіз останніх досліджень і публікацій – ми спираємося на авторів, що досліджували культуру як феномен, яка виступає чинником становлення і розвитку інноваційно-культурного менеджменту. Це твори Т.Андрущенко, В.Вашкевича, В.Воронкової, О.Кивлюк, С.Крилової, А.Кравченко, М.Кириченка, С.Куцепал, В.Мельник, В.Нікітенко, Р.Олексенка, Т.Розової, Виділення недосліджених частин загальної проблеми – концептуалізація інноваційної особистості як об’єкта і суб’єкта інформаційно-культурного менеджменту. В основі дослідження – концептуалізація інноваційних засад концепції інформаційно-культурного менеджменту в системі міждисциплінарного простору як фактор формування креативної економіки. Постановка завдання – використання методів і підходів, зокрема соціоаксіоліогічного і синергетичного, що дозволили розглянути умови формування концепції інформаційно-культурного менеджменту в умовах викликів інформаційної революції. Виклад основного матеріалу. Проаналізовано місце і роль інформаційно-культурного менеджменту як нового наукового напрямку та дисципліни та визначено його місце в системі наук. В основі інформаційно-культурного менеджменту – життєспроможність інновацій як чинника упровадження культури менеджменту та культури управління. Досліджено, що інновації стимулюють виробництво матеріальних і духовних благ, зумовлюють формування культурної політики організацій. З’ясовано, що інформаційно-культурний менеджмент формує модель розширення впливу культури на всі сфери управління. Виявлено сутність культури та інновацій як головних детермінант інформаційно-культурного менеджменту та їх вплив на розвиток людського капіталу. Висновки - розкрито еволюцію менеджменту від його класичної форми до сучасної, в основі якої утвердження культурної домінанти та її культивування в управлінській політиці.
EN : The relevance of the research is that the information and cultural management and conditions of its formation have been analyzed. Information and cultural management is the result of the formation of an innovative society and a creative-knowledge economy, which is based on innovation. Formulation of the task - information and cultural management is the basis of the formation of an innovative society and an innovative person. This type of society requires the development of information and cultural management in the cultural practice of the knowledgeintelligent economy. An analysis of recent research and publications - we rely on authors who investigated culture as a phenomenon that acts as a factor in the formation and development of innovation and cultural management. These are the works of T.Andrushenko, V.Vashkevich, V.Voronkova, O.Kivlyuk, S.Krylova, A.Kravchenko, M.Kirichenko, S.Kutsepal, V.Melnyk, V.Nikitenko, R.Olexenko, T.Rozova. Selection of unexplored parts of the general problem - conceptualization of the innovative personality as an object and subject of information and cultural management. The research is based on the conceptualization of the innovative principles of the concept of information and cultural management in the system of interdisciplinary space as a factor in the formation of a creative economy. Formulation of the problem - to use of methods and approaches, in particular, socio-acyological and synergistic, which allowed to consider the conditions of formation of the concept of information and cultural management in the conditions of the challenges of the information revolution. Presenting main material. The place and role of information and cultural management as a new scientific direction and discipline are analyzed and its place in the system of sciences is determined. The basis of information and cultural management is the viability of innovations as a factor for introducing a culture of management and management culture. It was investigated that innovations stimulate the production of material and spiritual goods, which determine the formation of cultural policy of organizations. It was determined that information and cultural management forms a model for expanding the influence of culture on all spheres of management. The essence of culture and innovations as the main determinants of information and cultural management and their influence on human capital development are revealed. Conclusions - the evolution is revealed of management from its classical form to the modern, based on which the establishment of cultural dominant and its cultivation in managerial politics is revealed.
Description: ORCID 0000-0001-7649-4455
URI: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/373
Appears in Collections:ГУМАНІТАРНИЙ ВІСНИК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gvzdia_71_9.pdfстаття752.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.