Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/372
Title: МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ТЕОРЕТИЧНОЇ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
Other Titles: METHODOLOGY OF ANALYSIS OF INFORMATION AND COMMUNICATION PROCESS AS A THEORETICAL BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF INFORMATION SOCIETY
Authors: Нікітенко, Віталіна
Nikitenko, Vìtalina
Keywords: методологія
інформаційно-комунікаційний процес
інформаційне суспільство
організація
комунікація
інформація
інформатизація
інформаційно-комунікативні технології
methodology
information and communication process
information society
organization
communication
information
informatization
information and communication technologies
informational and communicative process
Issue Date: 2017
Publisher: ЗДІА
Citation: Нікітенко В. О. Методологія аналізу інформаційно-комунікативного процесу як теоретичної засади розвитку інформаційного суспільства / В. О. Нікітенко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / ред. В. Г. Воронкова. - Запоріжжя, 2017. - Вип. 71 (2017). - с. 68 - 75
Abstract: UA : Актуальність дослідження в тому, що представлено концептуалізацію методологічних засад інформаційно-комунікативного процесу. Постановка завдання – стаття відображає найсучасніші методи, що дозволили проаналізувати сутність і значення інформаційно- комунікативного процесу для подальшого розвитку інформаційного суспільства. Методологія розглядається як модель ідеального знання та програма (алгоритми) діяльності пізнання інформаційно-комунікативного процесу. Головна мета статті – з’ясувати: в якій мірі методологія аналізу інформаційно-комунікаційного процесу дозволяє поглибити аналіз інформаційного суспільства. Аналіз останніх досліджень і публікацій – в статті представлено цілий ряд формулювань інформаційно-комунікативного процесу (В.Воронкової, О.Кивлюк, О.Сосніна, О.Пунченка), що дають можливість глибоко вникнути в його зміст та представити цілісне уявлення про інформаційно-комунікативний процес та порівняти зміст різних висловлювань. Виділення недосліджених частин загальної проблеми – концептуалізація методології в контексті новаторського підходу та формування власної авторської позиції щодо проникнення в суть інформаційно-комунікативного процесу. Методологія передбачає використання системного, структурно-функціонального, компаративного, герменевтичного, аксіологічного та інших методів і підходів, що дозволили глибоко проаналізувати інформаційно-комунікативний процес як соціальний феномен і динамічне явище. Постановка завдання – в статті представлена експлікація понять «інформаційно-комунікативний процес». Звертається увага на те, що інформаційно-комунікативний процес впливає на поглиблення комунікації, інформації, інформатизації та на ефективність їх упровадження в організаціях відкритого типу. Виклад основного матеріалу. У дослідженні постійно звертається увага щодо осмислення понять інформаційно-комунікаційного процесу у наукових дослідженнях та представлено їх порівняльний аналіз. Це дало змогу в концептуальному вигляді представити концепцію інформаційно-комунікативного процесу, що підвищує її теоретичну та практичну значущість. В основі концепції розвитку інформаційно-комунікаційного процесу – життєспроможність організацій, розвиток яких базується на інформації, комунікації та інформатизації. Висновки - розкрито методологію аналізу інформаційно-комунікативного процесу та проблеми, що заважать його розвитку та деформують цей процес.
EN : The urgency of the study is that the conceptualization of the methodological foundations of the information and communication process is represented. Statement of the task - the article reflects the most advanced methods that allowed to analyze the essence and importance of the information and communication process for the further development of the information society. The methodology is considered as the model of the ideal knowledge and the program (algorithms) of the knowledge of the information and communication process. The main purpose of the article is to find out: to what extent the methodology of analysis of information and communication process allows to deepen the analysis of the information society. The analysis of recent researches and publications - the article presents a number of formulations of the information and communication process (V.Voronkova, O.Kivlyuk, O.Sosnin, O.Punchchenko), which give an opportunity to deeply penetrate into its content and to present a complete picture of the statements. The selection of unexplored parts of the general problem is the conceptualization of the methodology in the context of the innovative approach and the formation of its own author's position regarding the penetration of the essence of the information and communication process. The methodology involves the use of systemic, structuralfunctional, comparative, hermeneutic, axiological and other methods and approaches, which allowed to analyze deeply the information and communicative process as a social phenomenon and a dynamic phenomenon. Statement of the problem - an explication of the concepts "informational and communicative process" is presented in the article. Attention is drawn to the fact that the information and communication process affects the deepening of communication, information, informatization and the effectiveness of their implementation in organizations of open type. Presenting main material. The study constantly focuses on understanding the concepts of the information and communication process in scientific research and presents their comparative analysis. This made it possible to conceptually present the concept of the information and communication process, which increases its theoretical and practical significance. At the ISSN 2072-7941 (Online), ISSN 2072-1692 (Print). Гуманітарний вісник ЗДІА. 2017. Випуск 71 © Нікітенко В.О., 2017 75 heart of the concept of the development of information and communication process - the viability of organizations, the development of which is based on information, communication and informatization. Conclusions - the methodology of analysis of information and communication process and problems that hinder its development and deform this process are revealed.
Description: ORCID 0000-0001-9588-7836
URI: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/372
Appears in Collections:ГУМАНІТАРНИЙ ВІСНИК
Наукові роботи МКЗОД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gvzdia_71_8.pdfстаття685.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.